Egbert Roozen pre­sen­teert Groe­ne Stad in Est­land

De Groe­ne Stad tim­mert inter­na­ti­o­naal ste­vig aan de weg. De afge­lo­pen maan­den wer­den op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Op 30 okto­ber waren VHG-direc­teur Egbert Roozen en bestuurs­voor­zit­ter Rien van der Spek op uit­no­di­ging van Jos Schel­laars – de Neder­land­se ambas­sa­deur in Est­land- aan­we­zig op het 25-jarig jubi­le­um van de Est­se zus­ter­or­ga­ni­sa­tie van VHG.
Egbert Roozen ver­zorg­de tij­dens deze dag een lezing, waar­in hij onder ande­re schets­te waar op dit moment de maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen lig­gen in Neder­land, wat deze voor de bran­che en voor de ver­e­ni­ging bete­ke­nen en hoe VHG in het kader van iVer­de en De Groe­ne Stad de nieu­we uit­da­gin­gen in con­cre­te hand­vat­ten omzet. In zijn pre­sen­ta­tie over het Groe­ne Stad prin­ci­pe ston­den nieu­we con­cep­ten die in ont­wik­ke­ling zijn (groe­ne school­plei­nen, groen in zie­ken­hui­zen, groe­ne wan­den in gebou­wen) cen­traal. Ook bood hij een kor­te voor­uit­blik op de Flo­ri­a­de 2022.
Bij de Est­land­se bran­che­ver­e­ni­ging zijn naast hove­niers, groen­voor­zie­ners en tuin- en land­scha­par­chi­tec­ten ook fruit­te­lers, groen­te­kwe­kers en sier­teel­kwe­kers aan­ge­slo­ten. Het doel van het con­gres was een toe­komst­vi­sie voor de sec­tor te ont­wik­ke­len en het 25-jarig bestaan van de ver­e­ni­ging te vie­ren. Het pro­gram­ma kwam tot stand met mede­wer­king van de Neder­land­se ambas­sa­de. De ambas­sa­deur orga­ni­seer­de de dag ervoor een ont­vangst op de ambas­sa­de om Neder­land­se en Est­se ver­te­gen­woor­di­gers met elkaar in con­tact te bren­gen. Ook ver­zorg­de de ambas­sa­deur tij­dens het con­gres een intro­duc­tie over Neder­land.