De Groe­ne Stad geïn­spi­reerd door geslaag­de twee­de edi­tie TEDx­Zwol­le

Op 28 janu­a­ri vond de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le plaats in de Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit. Een inspi­re­ren­de dag van­uit de TED-filo­so­­fie van ‘ide­as worth sprea­ding’, die dit maal in het teken stond van kli­maat­be­sten­di­ge ste­den. Veer­tien bin­­nen- én bui­ten­land­se spre­kers deel­den hun visie op kli­maat, water en duur­zaam­heid met het publiek. Thema’s Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of […]

In gesprek met… land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen

Aan­staan­de woens­dag is hij één van de spre­kers tij­dens de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le: inter­na­ti­o­naal bekend land­schaps­ar­chi­tect en “mis­ter Flo­ri­a­de” Niek Roozen. In Zwol­le zal Roozen spre­ken over de waar­de van groen in ste­den, een onder­werp dat naad­loos past bin­nen het the­ma van de dag: ‘Cli­ma­te, Acti­ve, Cities’. Dat Roozen recht van spre­ken heeft, moge […]

TEDx­Zwol­le: Nog 13 dagen!

Over 13 dagen vindt de twee­de edi­tie van het eve­ne­ment TEDx­Zwol­le plaats in Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit Zwol­le. Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen zal tij­dens dit eve­ne­ment een TEDx­Talk ver­zor­gen over de waar­de van groen in de stad. “Het the­ma van de dag is Cli­ma­te, Acti­ve, Cities” Roozen is een auto­ri­teit op het gebied van ver­groe­ning van ste­den. Roozen werk­te in […]

28 janu­a­ri TEDx­Zwol­le: Cli­ma­te Acti­ve Cities

Op woens­dag 28 janu­a­ri 2015 zal TEDx­Zwol­le plaats­vin­den. Een inspi­re­ren­de en ener­ve­ren­de dag waar­in (inter)nationale spre­kers en per­for­mers je mee­ne­men in de wereld van water, weers­ex­tre­men, ste­den­bouw­kun­de en de ver­nieu­wen­de krach­ten van onder­op. Geen stan­daard con­gres, maar een dag met kor­te TED-talks en enter­tain­ment  die al je zin­tui­gen prik­ke­len en waar­door je met een hoofd […]