Bre­de school in Den Hel­der legt groe­ne speel­tuin aan

De bre­de school aan de Pas­teurs­traat in Den Hel­der krijgt een school­plein met veel groen en veel uit­da­gen­de en span­nen­de speel­plek­ken voor de kin­de­ren. De groe­ne speel­plaats ver­te­gen­woor­digt naast een edu­ca­tie­ve waar­de, ook een meer­waar­de voor de omge­ving. Door het cre­ë­ren van groe­ne speel­plek­ken in de vorm van een ‘groen’ speel­plein met een natuur­lijk karak­ter, […]

Groe­ne speel­tuin in Hoog­woud wordt bin­nen­kort geo­pend

Na 2,5 jaar voor­be­rei­ding kan er bin­nen­kort gespeeld wor­den in natuur­speel­tuin De Weij­ver in Hoog­woud. De Natuur­speel­tuin opent haar deu­ren op 13 juli 2011. Wet­hou­der Elly Deutek­om-Munt­je­werff van de gemeen­te Opmeer zal de ope­nings­han­de­ling ver­rich­ten. De natuur­speel­tuin is als bur­ger­ini­ti­a­tief inge­diend en uit­ge­werkt, en is tot stand geko­men met mede­wer­king van de kin­de­ren uit de […]

Groe­ne speel­tuin ‘Jan Wol­kers­speel­tuin’ geo­pend in Amster­dam

In stads­deel Wes­ter­park in Amster­dam is onlangs de Jan Wol­kers speel­tuin geo­pend, als eer­be­toon aan de schrij­ver en kun­ste­naar die kin­de­ren ken­nis liet maken met de schoon­heid en curi­o­si­tei­ten van de natuur. Wet­hou­der Marij­ke Vos stel­de €200.000 beschik­baar voor het pos­tuum eer­be­toon aan de schrij­ver die ooit van­uit zijn eigen ach­ter­tuin op Texel via een […]

Dag­blad het Parool is op zoek naar bes­te speel­tuin

De gemeen­te Amster­dam telt 1.300 speel­plek­ken en het dag­blad het Parool is op zoek naar de bes­te. De redac­teu­ren van de krant bezoe­ken de leuk­ste speel­tui­nen van de stad. Elke week berich­ten ze hier­over in de bij­la­ge PS Kind en uit­ein­de­lijk kie­zen zij de bes­te speel­tuin van Amster­dam. Kaart met alle, voor het Parool beken­de, […]

Annie MG Sch­midt krijgt haar eigen speel­tuin

Annie MG Sch­midt wil­de abso­luut geen muse­um waar ze her­dacht zou wor­den. Als ze her­dacht wil­de wor­den dan wil­de ze graag een kin­der­speel­plaats. Deze komt in de oude rioolzuiveringssilo’s op het Zee­bur­ger­ei­land in Amster­dam. Het ont­werp daar­voor heeft de gemeen­te­lij­ke prijs­vraag gewon­nen voor een bestem­ming van de drie silo’s. Vol­le­di­ge infor­ma­tie: Lees hier het arti­kel […]