Speel­na­tuur Die­zer­poort in Zwol­le nadert defi­ni­tie­ve vorm

Op 27 maart orga­ni­se­ren de ouders uit Zwol­se wijk de Die­zer­poort die mee heb­ben gedacht aan het ont­werp van het stuk speel­na­tuur een laat­ste infor­ma­tie avond. Tij­dens deze avond pre­sen­teert Don­ker­groen het defi­ni­tie­ve ont­werp van de speel­plek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekend­ge­maakt. Kin­de­ren en ouders in […]

Speel­na­tuur en vei­lig­heid

Spe­len in en met de natuur is in vele opzich­ten goed voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Om in te kun­nen spe­len op deze maat­schap­pe­lij­ke behoef­te aan meer speel­na­tuur had­den beheer­ders behoef­te aan meer richt­lij­nen betref­fen­de aan­spra­ke­lijk­he­den en vei­lig­heids­ver­plich­tin­gen bij inrich­ting en beheer van deze speel­na­tuur. Dit onder­zoek biedt zoveel moge­lijk hou­vast bij een ver­ant­woord beheer […]

Speel­na­tuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goe­de voor­beel­den van speel­na­tuur in de stad. Goe­de voor­beel­den inspi­re­ren. De stap van inspi­ra­tie naar daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie blijkt min­der mak­ke­lijk. Juist die stap krijgt aan­dacht in deze publi­ca­tie De uit­ga­ve is gemaakt in opdracht van het Minis­te­rie van LNV. Het is een samen­wer­king tus­sen prak­tijk en weten­schap, en tus­sen ste­den­bouw, […]

Alle hens aan dek voor speel­na­tuur in de stad

Voor kin­de­ren is spe­len in de natuur belang­rijk. Dat mogen ze niet mis­sen. Voor kin­de­ren moet natuur, ook in de stad, bereik­baar zijn, het is al eer­der betoogd op deze pagina’s. Natuur is voor kin­de­ren ver­bon­den met vrij­heid: geen vol­was­se­nen die over je schou­der mee­kij­ken.Het rea­li­se­ren hier­van is uiterst moei­lijk. Bij de strijd om de […]