Alle hens aan dek voor speel­na­tuur in de stad

Voor kin­de­ren is spe­len in de natuur belang­rijk. Dat mogen ze niet mis­sen.
Voor kin­de­ren moet natuur, ook in de stad, bereik­baar zijn, het is al eer­der betoogd op deze pagina’s. Natuur is voor kin­de­ren ver­bon­den met vrij­heid: geen vol­was­se­nen die over je schou­der mee­kij­ken.
Het rea­li­se­ren hier­van is uiterst moei­lijk. Bij de strijd om de ruim­te in ste­den wordt groen, en zeker het klein­scha­li­ge groen waar het hier om gaat, gemak­ke­lijk opge­of­ferd.

Kees Bot, onder­wijs­pe­da­goog en betrok­ken bij het net­werk Spring­zaad van Stich­ting Oase in Beu­nin­gen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Spe­len, kin­de­ren, natuur

Bron:
Trouw