Speel­na­tuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goe­de voor­beel­den van speel­na­tuur in de stad. Goe­de voor­beel­den inspi­re­ren. De stap van inspi­ra­tie naar daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie blijkt min­der mak­ke­lijk. Juist die stap krijgt aan­dacht in deze publi­ca­tie

De uit­ga­ve is gemaakt in opdracht van het Minis­te­rie van LNV. Het is een samen­wer­king tus­sen prak­tijk en weten­schap, en tus­sen ste­den­bouw, land­schaps­ar­chi­tec­tuur en gezondheid/pedagogie. Het resul­taat is van hoge kwa­li­teit. Met de toe­ne­men­de aan­dacht voor speel­groen in de stad voor­ziet dit boek in een behoef­te.

De publi­ca­tie voor­ziet speel­na­tuur van een hel­der begrip­pen­ka­der. Bestaan­de plek­ken wor­den sys­te­ma­tisch gea­na­ly­seerd. Dit levert waar­de­vol­le infor­ma­tie op, en hand­vat­ten voor ont­werp. Kern­be­grip­pen zijn vrij spel, ver­an­der­baar­heid (spe­len mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een com­plexe  ‘landschaps’structuur. Dat is de basis om meer speel­na­tuur te maken. Ook ver­schil­len­de vor­men van lokaal beleid wor­den naast elkaar gelegd. De actu­e­le ken­nis over spe­len in het groen staat erin, en de aan­wij­zin­gen die dit ople­vert voor de inrich­ting. In de prak­tijk gaat het niet alleen om de fysie­ke plek: de soci­a­le inbed­ding en spin-off zijn min­stens zo belang­rijk voor goed func­ti­o­ne­ren. Regel­ge­ving en beleid die de rea­li­sa­tie van groe­ne speel­plek­ken in de stad beïnvloeden, komen aan bod.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
De stu­die is te omvang­rijk om snel te down­lo­a­den. Via deze link komt u bij de inhouds­op­ga­ve van de stu­die. Elk hoofd­stuk is apart te down­lo­a­den.
Click hier om deze publi­ca­tie te bestel­len

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, gezond­heid, natuur

Bron:
De speel­der­nis
GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond
Wage­nin­gen UR
In opdracht van LNV