Speel­na­tuur en vei­lig­heid

Spe­len in en met de natuur is in vele opzich­ten goed voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Om in te kun­nen spe­len op deze maat­schap­pe­lij­ke behoef­te aan meer speel­na­tuur had­den beheer­ders behoef­te aan meer richt­lij­nen betref­fen­de aan­spra­ke­lijk­he­den en vei­lig­heids­ver­plich­tin­gen bij inrich­ting en beheer van deze speel­na­tuur. Dit onder­zoek biedt zoveel moge­lijk hou­vast bij een ver­ant­woord beheer en inrich­ting van speel­na­tuur.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, speel­ruim­te, vei­lig­heid

Bron:
Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit