SP-ini­ti­a­tief­voor­stel “behou­dens­waar­di­ge bomen Den Haag” aan­ge­no­men

Tij­dens de raads­ver­ga­de­ring van 22 sep­tem­ber is het ini­ti­a­tief­voor­stel van de Haag­se SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aan­ge­no­men door de vol­tal­li­ge gemeen­te­raad. SP-raads­­lid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een druk­ke en vol­le stad zoals Den Haag. Het is daar­om belang­rijk dat bomen die al tien­tal­len jaren het straat­beeld bepa­len, behou­den […]

SP en D66: her­plan­ten bomen bij zand­win­ning Weert

De SP en D66 in de gemeen­te Weert wil­len dat de gemeen­te alleen een kap­ver­gun­ning ver­leent voor een bos bij de zand­win­ning aan de Lozer­weg als er strak­ke afspra­ken over her­plan­ting wor­den gemaakt. Bei­de par­tij­en stel­len ook vra­gen over een onder­zoek naar recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in het gebied. Bij de afspra­ken over afgra­ving in het gebied is […]

Stand­punt SP Nij­me­gen: Groen in de stad spa­ren

Groe­ne plek­ken in Nij­me­gen wor­den gespaard en waar moge­lijk wordt de kwa­li­teit  en toe­gan­ke­lijk­heid van het open­baar groen ver­be­terd. De groen­norm (bin­nen loop­af­stand een gro­te groen­voor­zie­ning) wordt strikt gehand­haafd en leidt tot uit­brei­ding van open­baar groen in wij­ken waar nog niet aan deze norm wordt vol­daan. Dit staat op de site van de SP Nij­me­gen […]

SP Veen­en­daal pleit voor meer groe­ne speel­plek­ken

De Veen­en­daal­se SP vindt dat haar gemeen­te te veel ‘grijze speel­plek­ken’ kent. De par­tij wil die har­de, grau­we tegels zoveel moge­lijk ver­van­gen door een onder­grond van gras, en de hoe­veel­heid groen op speel­plek­ken doen toe­ne­men. Op haar site schrijft de SP dat groe­ne speel­plek­ken de leef­baar­heid in de buur­ten bevor­dert. “Het sti­mu­leert kin­de­ren tot bui­ten […]