Stand­punt SP Nij­me­gen: Groen in de stad spa­ren

Groe­ne plek­ken in Nij­me­gen wor­den gespaard en waar moge­lijk wordt de kwa­li­teit  en toe­gan­ke­lijk­heid van het open­baar groen ver­be­terd. De groen­norm (bin­nen loop­af­stand een gro­te groen­voor­zie­ning) wordt strikt gehand­haafd en leidt tot uit­brei­ding van open­baar groen in wij­ken waar nog niet aan deze norm wordt vol­daan.

Dit staat op de site van de SP Nij­me­gen over de groen­plan­nen rich­ting de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen.

SP: “Door voor­al te kie­zen voor her­ont­wik­ke­ling van bestaan­de loca­ties kun­nen we open­ba­re ruim­te en groen spa­ren en zelfs uit­brei­den waar het nodig is. Ook kan nieuw open­baar groen gere­a­li­seerd wor­den door de toe­pas­sing van eta­ge­bouw waar dit moge­lijk is. Bij een afwe­ging ‘bou­wen of groen’ krijgt bestaand open­baar groen voor de wijk de voor­keur.

Zolang nog ruim­schoots wordt vol­daan aan de groen­norm maken we moge­lijk een uit­zon­de­ring bij de bouw van soci­a­le huur­wo­nin­gen en bij bouw­plan­nen waar­te­gen nau­we­lijks bezwaar is. Bebou­wing van open­baar groen kan ook accep­ta­bel zijn als er elders bin­nen de wijk nieu­we groe­ne ruim­te voor terugkomt.”

Lees hier het vol­le­di­ge bericht en bekijk de stand­pun­ten »

Bron:
SP Nij­me­gen