Bre­de school in Den Hel­der legt groe­ne speel­tuin aan

De bre­de school aan de Pas­teurs­traat in Den Hel­der krijgt een school­plein met veel groen en veel uit­da­gen­de en span­nen­de speel­plek­ken voor de kin­de­ren. De groe­ne speel­plaats ver­te­gen­woor­digt naast een edu­ca­tie­ve waar­de, ook een meer­waar­de voor de omge­ving. Door het cre­ë­ren van groe­ne speel­plek­ken in de vorm van een ‘groen’ speel­plein met een natuur­lijk karak­ter, […]

Kin­de­ren ver­groe­nen hun school met bomen en bloe­men

De leer­lin­gen van het Bel­gi­sche Hout­land­in­sti­tuut in Tor­hout heb­ben hun school een groe­ne tint gege­ven. Een jaar lang plant­ten ze bomen, zaai­den ze een bloe­men­wei­de en groe­ven ze een poel. “Groen werkt rust­ge­vend en ont­span­nend”, moti­veert coördinator Peter Wat­thy het pro­ject. “En het is nu een­maal aan­ge­na­mer ver­toe­ven op een groen school­do­mein dan in een […]

Groen­dak op school tegen opwar­ming

De SP-frac­­tie in Bre­da heeft het Col­le­ge in de gemeen­te Bre­da gevraagd te onder­zoe­ken of het moge­lijk is nood­lo­ka­len van scho­len van groe­ne daken te voor­zien, om de tem­pe­ra­tuur in de zomer­dag te redu­ce­ren.De aan­lei­ding hier­voor is dat de tem­pe­ra­tu­ren in de nood­lo­ka­len kun­nen oplo­pen tot 35°C en hoger. De SP-frac­­tie wil daar­om dat het […]

Ide­aal: door de bomen de school niet meer zien

De Twee­de Kamer zou een groen del­ta­plan voor de gro­te ste­den moe­ten maken, voor onze gezond­heid. In Neder­land staan 43 gebou­wen van basis­scho­len bin­nen 100 meter van de snel­weg en 72 scho­len lig­gen min­der dan 50 meter van een pro­vin­ci­a­le weg. Daar­door komt te veel fijn stof in de gebou­wen, blijkt uit bere­ke­nin­gen van het […]