Groen­dak op school tegen opwar­ming

De SP-frac­tie in Bre­da heeft het Col­le­ge in de gemeen­te Bre­da gevraagd te onder­zoe­ken of het moge­lijk is nood­lo­ka­len van scho­len van groe­ne daken te voor­zien, om de tem­pe­ra­tuur in de zomer­dag te redu­ce­ren.

De aan­lei­ding hier­voor is dat de tem­pe­ra­tu­ren in de nood­lo­ka­len kun­nen oplo­pen tot 35°C en hoger. De SP-frac­tie wil daar­om dat het Col­le­ge seri­eus werk maakt van het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van deze tij­de­lij­ke onder­wijs­huis­ves­ti­ging. 

Oor­zaak
De opwar­ming wordt ver­oor­zaakt door de com­bi­na­tie van een plat dak, wei­nig mas­sa en vaak zwar­te dak­be­dek­king.

Een groen dak is vol­gens de SP een een­vou­di­ge en duur­za­me oplos­sing. Sedum zou dan op het dak geplant wor­den, omdat deze plan­ten vocht opzui­gen en zo zor­gen ze voor een buf­fer tegen opwar­ming.

De SP schrijft op haar site dat het spe­ci­a­lis­ten heb­ben aan­ge­ge­ven dat het moge­lijk is om zul­ke daken te ver­groe­nen.

Bron­nen:
SP-frac­tie Bre­da
BN De Stem