Utrecht ver­sterkt recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche rou­te langs Vech­toe­vers

Gro­te­re bomen aan­plan­ten langs de Vecht. Het opknap­pen van tui­nen en hof­jes aan de oostoe­ver van de Vecht. Meer groen in woon­buur­ten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijls­weerd, Over­vecht en Zui­len. Over deze en ande­re maat­re­ge­len orga­ni­seert de gemeen­te Utrecht infor­ma­tie­bij­een­kom­sten met bewo­ners en ande­re belang­heb­ben­den om hen bij de plan­nen én de uit­voe­ring te […]

Weert pre­sen­teert rou­te voor jury­be­zoek groen­ste stad

De jury­rou­te voor de ver­kie­zing van de Groen­ste Stad 2012, wordt op woens­dag 18 april toe­ge­licht door wet­hou­der Har­rie Lit­jens. Weert is een van de geno­mi­neer­de ste­den voor deze titel. Dit moment wordt gemar­keerd door het ont­hul­len van het nomi­na­tie­bord. Dit bord is door Enten­te Flo­ra­le, de orga­ni­sa­tie ach­ter deze groen­com­pe­ti­tie, aan de gemeen­te gege­ven. […]

Inter­ac­tie­ve GPS rou­te in Rot­ter­dams Zui­der­park

Van­af het voor­jaar van 2010 loopt in het Rot­ter­dam­se Zui­der­park de Super­boom GPS Rou­te voor kin­de­ren en gezin­nen. In een inter­ac­tie­ve rou­te gaan ze op zoek naar ‘Superboom’. Onder­weg komen ze ver­schil­len­de boom­hel­den als ‘Boom van een vent’ en ‘Slanke Den’ tegen. De boom­hel­den komen goed van pas bij ‘gevaren’ die op de loer lig­gen. […]

The­ra­peu­ti­sche rou­te door Gezond­heids­park Hen­ge­lo

In de afge­lo­pen jaren is tuin­the­ra­pie bin­nen de zorg­sec­tor zich steeds ver­der gaan ont­wik­ke­len. Het is evi­dent en boven­dien weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond dat een groe­ne omge­ving en het actief dan wel pas­sief omgaan met levend groen, posi­tie­ve en the­ra­peu­ti­sche effec­ten bij men­sen teweeg­brengt. Recen­te­lijk is er een the­ra­peu­ti­sche rou­te ont­wor­pen bin­nen het Gezond­heids­park te Hen­ge­lo, in […]