Inter­ac­tie­ve GPS rou­te in Rot­ter­dams Zui­der­park

Van­af het voor­jaar van 2010 loopt in het Rot­ter­dam­se Zui­der­park de Super­boom GPS Rou­te voor kin­de­ren en gezin­nen. In een inter­ac­tie­ve rou­te gaan ze op zoek naar ‘Superboom’. Onder­weg komen ze ver­schil­len­de boom­hel­den als ‘Boom van een vent’ en ‘Slanke Den’ tegen. De boom­hel­den komen goed van pas bij ‘gevaren’ die op de loer lig­gen. Aan eind van de rou­te is de con­clu­sie dat bomen en men­sen elkaar nodig heb­ben! Het doel van de rou­te is kin­de­ren het park te laten ont­dek­ken en ze daar een leu­ke en leer­za­me erva­ring te geven.

De rou­te loopt van het Zui­der­park Acti­vi­tei­ten Point bij de kano­vij­ver naar kin­der­boer­de­rij de Molen­wei. Deze twee voor­zie­nin­gen in het park wor­den zo met elkaar ver­bon­den.

Ook inge­zet bij scho­len
Super­boom wordt ook inge­zet bij bre­de scho­len. De rou­te is dan onder­deel van een cyclus van 6 acti­vi­tei­ten waar­in kin­de­ren, uit de boven­bouw van het basis­on­der­wijs, het Zui­der­park op ver­schil­len­de manie­ren ont­dek­ken en bele­ven.

Erva­rin­gen wor­den ver­werkt in boek
Naast het park door mid­del van een GPS-appa­raat te erva­ren, doen ze dat ook per kano van­af het water. De erva­rin­gen van de kin­de­ren, samen met de in het park gevon­den en ver­za­mel­de mate­ri­a­len, wor­den ver­werkt in een pro­fes­si­o­neel gedrukt boek­je. In week­en­den en vakan­ties wordt Super­boom inge­zet als gezins­ac­ti­vi­teit, zo kun­nen ook ouders en de jon­ge­re kin­de­ren deze fan­tas­ti­sche tocht bele­ven..

Bij de rea­li­sa­tie van de rou­te heb­ben de Stich­ting Ele­men­Tree en Thuis op Straat inten­sief samen­ge­werkt. Voor het bre­de school pro­gram­ma is er tevens samen­wer­king gezocht met Sport en Recre­a­tie van de gemeen­te Rot­ter­dam en het kun­ste­naars­duo Trots en Brink.