Utrecht ver­sterkt recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche rou­te langs Vech­toe­vers

Gro­te­re bomen aan­plan­ten langs de Vecht. Het opknap­pen van tui­nen en hof­jes aan de oostoe­ver van de Vecht. Meer groen in woon­buur­ten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijls­weerd, Over­vecht en Zui­len. Over deze en ande­re maat­re­ge­len orga­ni­seert de gemeen­te Utrecht infor­ma­tie­bij­een­kom­sten met bewo­ners en ande­re belang­heb­ben­den om hen bij de plan­nen én de uit­voe­ring te betrek­ken.

Deze plan­nen staan in de con­cept Visie Vech­toe­vers, die het Utrecht­se col­le­ge 24 april 2012 heeft vast­ge­steld. Het doel ervan is meer groen en meer samen­hang te rea­li­se­ren in de open­ba­re ruim­te langs de Vecht. De Vecht vormt een belang­rij­ke ver­bin­ding van de stad naar bui­ten. Naast een eco­lo­gi­sche- en recre­a­tie­ve func­tie heeft de rivier ook een belang­rij­ke func­tie als groe­ne long voor de aan­lig­gen­de woon­buur­ten Ondiep, Pijls­weerd, Over­vecht en Zui­len.

Kos­ten
Orga­ni­sa­ties en buurt­be­wo­ners langs de Vech­toe­vers zijn nadruk­ke­lijk uit­ge­no­digd over de plan­nen én de ver­de­re uit­voe­ring mee te pra­ten. Na de reeks par­ti­ci­pa­tie­bij­een­kom­sten en de daar­op vol­gen­de inspraak­ter­mijn van 14 mei tot 24 juni 2012 stelt het col­le­ge van b en w de defi­ni­tie­ve Visie Vech­toe­vers vast. Moge­lijk star­ten de eer­ste werk­zaam­he­den na de zomer. Voor de uit­voe­ring staat cir­ca vijf jaar gepland. De uit­voe­ring kost in totaal 900.00 euro, waar­van 800.000 euro uit het Meer­ja­ren Groen­pro­gram­ma van de gemeen­te Utrecht en 100.000 euro van de Bestuur regio Utrecht (BRU).

 Aan­trek­ke­lij­ke, groe­ne stad
De gemeen­te Utrecht vindt groen in en om de stad belang­rijk voor haar inwo­ners. Utrecht streeft naar een duur­za­me groe­ne stad, waar iede­re inwo­ner op loop­af­stand kan genie­ten van een park of plant­soen en op kor­te afstand kan recre­ë­ren in het groen. Con­cre­te pro­jec­ten zijn opge­no­men in het Meer­ja­ren groen­pro­gram­ma 2011–2014, dat de gemeen­te jaar­lijks actu­a­li­seert »

Bron:
Gemeen­te Utrecht