Ant­wer­pen pro­moot groe­ne gevels om groe­ne stad te rea­li­se­ren

Om de bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren, heeft Ant­wer­pen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet geko­zen voor een spe­ci­fie­ke dier- of plan­ten­soort, maar voor groe­ne gevels. Een gevel­tuin draagt bij aan de soor­ten­rijk­dom en aan een groe­ne­re straat, buurt en stad. Het hele jaar zul­len acti­vi­tei­ten rond groe­ne gevels wor­den geor­ga­ni­seerd. […]

Richt­lij­nen voor het rea­li­se­ren van De Groe­ne Stad

In de Chi­ne­se stad Xi’an is op 26 sep­tem­ber het boek ´The Green City Gui­de­li­nes, tech­ni­ques for a heal­thy live­a­ble city´ gepre­sen­teerd aan de 35 lan­den op het jaar­con­gres van de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH).  Tevens werd de nieu­we web­si­te www.thegreencity.com gelan­ceerd. The Green City Gui­de­li­ne is een inter­na­ti­o­naal boek dat infor­ma­tie geeft […]

Rot­ter­dam inves­teert 31 mil­joen om ambi­ties te rea­li­se­ren

Het col­le­ge van de gemeen­te Rot­ter­dam geeft met het nieu­we Pro­gram­ma Duur­zaam een extra impuls aan een duur­za­me wereld­ha­ven­stad. Hal­ve­ren van de CO2-uit­­­stoot, voor­be­rei­den op de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, een bete­re lucht­kwa­li­teit en min­der geluids­over­last. Dat is de ambi­tie van het col­le­ge met het nieu­we Pro­gram­ma Duur­zaam, dat moet bij­dra­gen aan een scho­ne, groe­ne en […]

Ste­den rea­li­se­ren groe­ne geur­hang­plek­ken

Na tal van gesprek­ken met jon­ge en nieu­we Neder­lan­ders heeft Stich­ting wAar­de de ‘geurplek’ geïntroduceerd, een nieuw, groen ele­ment dat in diver­se ste­den gere­a­li­seerd zal wor­den. Het idee voor een geur­plek is sim­pel maar doel­tref­fend: een plek dus­da­nig inrich­ten dat deze heer­lijk ruikt. Het con­cept vindt zijn oor­sprong in gesprek­ken van mede­wer­kers van Stich­ting wAar­de […]