Berichten

Om de biodiversiteit te bevorderen, heeft Antwerpen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet gekozen voor een specifieke dier- of plantensoort, maar voor groene gevels. Een geveltuin draagt bij aan de soortenrijkdom en aan een groenere straat, buurt en stad.

Groene gevelHet hele jaar zullen activiteiten rond groene gevels worden georganiseerd. Er worden infosessies gegeven en om mensen inspiratie te bezorgen, zal het Ecohuis ook een tijdelijke fototentoonstelling organiseren en zijn er wandelingen langs groene plekjes.
 
Gratis startpakketten geveltuintjes
Tussen 15 en 29 februari kunnen Antwerpenaars een gratis startpakket voor een geveltuintje aanvragen. Iedereen zonder voortuin die voor zijn gevel een vrije ruimte heeft van minstens 1,8 meter breed, kan het pakket aanvragen. In de tweede helft van april kunnen bewoners dan het gratis pakket afhalen op één van de afhaalpunten. Elk pakket bevat een geselecteerde klimplant, klimrek en potgrond en advies over het planten.

Financiële ondersteuning
Buren die in straatverband inschrijven met minstens acht personen krijgen bovenop het startpakket ook lage planten of financiële ondersteuning.

Voorgaande jaren stonden de boom, de egel, de spin en de mus al eens centraal. Het jaar wordt afgetrapt met een gratis geveltuinactie.

Meer informatie over groene gevels in Antwerpen »

Bron:
Stad Antwerpen/ De Standaard

In de Chinese stad Xi’an is op 26 september het boek ´The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city´ gepresenteerd aan de 35 landen op het jaarcongres van de International Association of Horticultural Producers (AIPH).  Tevens werd de nieuwe website www.thegreencity.com gelanceerd.

The Green City Guideline is een internationaal boek dat informatie geeft over de maatschappelijke en economische voordelen die groene ruimte bieden in stedelijk gebied. Het boek is gericht op zowel besluitvormers als praktijkmensen op dit gebied. De richtlijnen bieden tips en adviezen over hoe een stad ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. De integrale aanpak door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van een stedelijke omgeving staat hierin centraal.

 De richtlijnen zijn gebaseerd op actuele kennis en praktijkvoorbeelden die zijn aangedragen door vele onderzoekers en ontwerpers uit Nederland en daarbuiten. Het boek is geschreven door stedenbouwkundige en landschapsarchitecte Michelle de Roo, van bureau van Niek Roozen landscape architects.

Doel
Het doel van het boek is om de kennis rondom De Groene Stadfilosofie toe te passen als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economisch verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving in de steden wereldwijd. De komende jaren zal deze guideline worden vernieuwd met actuele kennis en visie die dan voorhanden is.

Opbouw
Het boek is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

  • Green cities
  • Green neighbourhoods
  • Green streets
  • Green buildings

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van deze guideline zijn Plant Publicity Holland, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv. Deze organisaties hebben als doel De Groene Stad internationaal te promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011.

Downloaden
The Green City Guidelines, techniques for a healthy liveable city’ »

Bestellen
De kosten van het boek zijn €35, inclusief BTW. Het boek is te bestellen bij Plant Publicity Holland, info@pph.nl. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het college van de gemeente Rotterdam geeft met het nieuwe Programma Duurzaam een extra impuls aan een duurzame wereldhavenstad. Halveren van de CO2-uitstoot, voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is de ambitie van het college met het nieuwe Programma Duurzaam, dat moet bijdragen aan een schone, groene en gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie.

Rotterdam investeert 31 miljoen euro om groene ambities te realiseren

Het college investeert 31 miljoen euro om de groene ambities te realiseren. Bovendien wil het college bereiken dat in deze collegeperiode in Rotterdam voor minimaal 350 miljoen euro aan duurzame investeringen worden gedaan. Die moeten ook bijdragen aan meer werkgelegenheid voor Rotterdammers. Rotterdam wil met het programma een betere leefkwaliteit realiseren voor haar bewoners en een nog aantrekkelijkere vestigingsstad worden voor bedrijven.

Duurzamer maken van de stad
Het college heeft inwoners, bedrijven en (kennis)instellingen nauw betrokken bij het maken van de plannen. Zo vonden de afgelopen maanden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats en zijn van meer dan 60 partijen reacties ontvangen op het consultatiedocument. Al deze bijdragen zijn verwerkt in het uiteindelijke programma. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte): “Met dit programma willen we ervoor zorgen dat het duurzamer maken van de stad óók leidt tot meer welvaart, een betere gezondheid en een betere leefomgeving voor Rotterdammers. We kijken alvast één generatie verder. Ik ben er trots op dat we daarbij de hulp hebben gekregen van zo veel Rotterdammers, instellingen en bedrijven. Vanuit de gemeente willen we hen aanmoedigen en ondersteunen om zélf aan de slag te gaan. Zodat we samen trots kunnen zijn op een welvarende en mooie stad.”

Tien Rotterdamse opgaven
In het Programma Duurzaam zijn voor de periode tot en met 2014 de tien voor Rotterdam belangrijkste opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal deze uitstoot in 2025 verdubbelen. Mede hierom krijgt het bevorderen van CO2-afvang, transport en opslag (CCS) veel aandacht.

4.000 bomen planten
Op het gebied van geluid heeft het college als target voor 2014 geformuleerd dat 15.000 Rotterdammers minimaal 3 decibel minder verkeerslawaai ervaren dan in 2010. Om de stad groener te maken wil Rotterdam zowel in 2011 als in 2012 2000 bomen planten en meer groen en water toevoegen aan de huidige tien minst groene buurten.

Groene daken en gevels uitbreiden
Als laaggelegen deltastad blijft Rotterdam werken aan klimaatadaptatie, door onder meer te experimenteren met drijvend bouwen, door waterpleinen aan te leggen en het aantal groene daken en gevels uit te breiden met in totaal 160.000 m². Ook wil het college bevorderen dat duurzaamheid centraal staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Minder energie gebruiken
Daarnaast wil Rotterdam minder energie gebruiken, de concurrentiekracht van de industrie verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren.

Duurzame energie
Rotterdam werkt ook aan het omschakelen naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde biomassa als grondstof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast terug te dringen zet Rotterdam in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. Onder meer door het bevorderen van elektrisch vervoer door de aanleg van1000 oplaadpunten, de vervanging van minimaal 4000 benzinescooters door elektrische, het uitbreiden van het gemeentelijke elektrische wagenpark en het realiseren van een beleveniscentrum voor elektrisch vervoer.

Draagvlak voor duurzaamheid
Tot slot werkt Rotterdam aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid door duurzaamheid sterker te verankeren in het onderwijs. Alexandra van Huffelen: “Natuurlijk bouwen we verder op de resultaten en initiatieven die de afgelopen jaren binnen het Rotterdam Climate Initiative zijn behaald en met veel daadkracht in gang zijn gezet. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente, het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs, het Havenbedrijf en de milieudienst DCMR blijft ook de komende tijd een belangrijk samenwerkingsverband om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

Bron:
Gemeente Rotterdam

Na tal van gesprekken met jonge en nieuwe Nederlanders heeft Stichting wAarde de ‘geurplek’ geïntroduceerd, een nieuw, groen element dat in diverse steden gerealiseerd zal worden. Het idee voor een geurplek is simpel maar doeltreffend: een plek dusdanig inrichten dat deze heerlijk ruikt. Het concept vindt zijn oorsprong in gesprekken van medewerkers van Stichting wAarde met jongeren en nieuwe Nederlanders. In een gesprek met leerlingen van het Marcanti College in Amsterdam over natuurlijke hangplekken werd door twee dertienjarige meisjes, Kaban Rafic en Jamila Mouslih, voor het eerst heel concreet de mogelijkheid geopperd “een plek te maken die lekker ruikt”. Inmiddels hebben al diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Dordrecht en Ubbergen, aangegeven een dergelijke plek te zullen realiseren.

Volledige informatie:
Klik hier voor de volledige tekst en de beschrijving voor de opzet van een geurplek

Ook interessant:
Kinderen, pubers, hangplek

Bron:
Stichting wAarde