Richt­lij­nen voor het rea­li­se­ren van De Groe­ne Stad

In de Chi­ne­se stad Xi’an is op 26 sep­tem­ber het boek ´The Green City Gui­de­li­nes, tech­ni­ques for a heal­thy live­a­ble city´ gepre­sen­teerd aan de 35 lan­den op het jaar­con­gres van de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH).  Tevens werd de nieu­we web­si­te www.thegreencity.com gelan­ceerd.

The Green City Gui­de­li­ne is een inter­na­ti­o­naal boek dat infor­ma­tie geeft over de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche voor­de­len die groe­ne ruim­te bie­den in ste­de­lijk gebied. Het boek is gericht op zowel besluit­vor­mers als prak­tijk­men­sen op dit gebied. De richt­lij­nen bie­den tips en advie­zen over hoe een stad ‘groe­ner’ kan wor­den gemaakt met plan­ten, bomen en par­ken. De inte­gra­le aan­pak door de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes die betrok­ken zijn bij de inrich­ting van een ste­de­lij­ke omge­ving staat hier­in cen­traal.

 De richt­lij­nen zijn geba­seerd op actu­e­le ken­nis en prak­tijk­voor­beel­den die zijn aan­ge­dra­gen door vele onder­zoe­kers en ont­wer­pers uit Neder­land en daar­bui­ten. Het boek is geschre­ven door ste­den­bouw­kun­di­ge en land­schaps­ar­chi­tec­te Michel­le de Roo, van bureau van Niek Roozen lands­ca­pe archi­tects.

Doel
Het doel van het boek is om de ken­nis rond­om De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie toe te pas­sen als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie op een maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch ver­ant­woor­de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving in de ste­den wereld­wijd. De komen­de jaren zal deze gui­de­li­ne wor­den ver­nieuwd met actu­e­le ken­nis en visie die dan voor­han­den is.

Opbouw
Het boek is opge­bouwd uit de vol­gen­de hoofd­stuk­ken:

  • Green cities
  • Green neigh­bour­hoods
  • Green streets
  • Green buil­dings

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De ini­ti­a­tief­ne­mers van deze gui­de­li­ne zijn Plant Publi­ci­ty Hol­land, minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv. Deze orga­ni­sa­ties heb­ben als doel De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal te pro­mo­ten onder de noe­mer Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City 2011.

Down­lo­a­den
The Green City Gui­de­li­nes, tech­ni­ques for a heal­thy live­a­ble city’ »

Bestel­len
De kos­ten van het boek zijn €35, inclu­sief BTW. Het boek is te bestel­len bij Plant Publi­ci­ty Hol­land, info@pph.nl. Giro­num­mer: 14533 tnv PPH in Bos­koop met ver­mel­ding van de adres­ge­ge­vens.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.