PvdA Bee­sel-Reu­ver plant eer­ste boom

De gemeen­te Bee­­sel-Reu­­ver  is de eni­ge gemeen­te in Noord-Lim­­burg waar woens­dag ver­kie­zin­gen plaats­vin­den. Om dui­de­lijk te maken wat de PvdA daar wil rea­li­se­ren, werd er afge­lo­pen zater­dag een eer­ste boom geplant. De PvdA heeft in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma name­lijk voor Bee­­sel-Reu­­ver voor­ge­steld dat er de komen­de vier jaar 1.000 bomen in de gemeen­te geplant moe­ten wor­den. […]

PvdA Bee­sel-Reu­ver gaat 1.000 bomen plan­ten

Als start­punt voor de ver­kie­zings­cam­pag­ne gaat de PvdA Bee­sel in totaal 1.000 bomen plan­ten. De bomen zul­len wor­den geplant bin­nen de bebouw­de kom, met als doel de wij­ken, lanen en par­ken groe­ner te maken. “De PvdA kiest hier­voor, omdat bomen een toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben voor de leef­om­ge­ving van de bur­gers”, laat Twan van Hagen, raads­lid […]

PvdA Heer­hugo­waard wil een groe­ne en duur­za­me gemeen­te

PvdA Heer­hugo­waard zet de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in op een groe­ne en duur­za­me gemeen­te. Dit staat te lezen in het ver­kie­zings­prom­ma 2010 — 2014. De par­tij schrijft in haar pro­gram­ma dat groen een buurt pret­ti­ger maakt om in te wonen, het kin­de­ren de gele­gen­heid geeft om te spe­len en dat het nood­za­ke­lijk is voor het voort­be­staan […]

Rot­ter­dam­se PvdA zet groen in als ver­kie­zing­sitem

De Rot­ter­dam­se PvdA schrijft in haar con­cept ver­kie­zings­pro­gram­ma dat het voor de stad belang­rijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laat­ste jaren is er veel voor­uit geboekt vol­gens de par­tij, maar het stre­ven is om van Rot­ter­dam een nog groe­ne­re en dus aan­trek­ke­lij­ke stad te maken. De komen­de peri­o­de wor­den er 10.000 […]