PvdA Bee­sel-Reu­ver gaat 1.000 bomen plan­ten

Als start­punt voor de ver­kie­zings­cam­pag­ne gaat de PvdA Bee­sel in totaal 1.000 bomen plan­ten. De bomen zul­len wor­den geplant bin­nen de bebouw­de kom, met als doel de wij­ken, lanen en par­ken groe­ner te maken. “De PvdA kiest hier­voor, omdat bomen een toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben voor de leef­om­ge­ving van de bur­gers”, laat Twan van Hagen, raads­lid PvdA gemeen­te Bee­sel, weten.

Een ander belang­rijk punt in het ver­kie­zings­pro­gram­ma is dat oude bomen wor­den beschermd tegen kap­pen. Van Hagen: “Oude bomen zijn vaak net zo beeld­be­pa­lend of zelfs beeld­be­pa­len­der dan monu­men­ta­le pan­den voor een bepaal­de plek in een stad of een dorp. Ook zijn oude bomen nage­noeg altijd een toe­vluchts­oord voor vaak zeld­za­me die­ren zoals vleer­mui­zen. Om die rede­nen is het voor ons een speer­punt dat deze bomen wor­den beschermd.

Bomen bescherm­de sta­tus geven
Ook zal in de soor­ten­keu­ze van de 1.000 bomen wor­den gelet op het ‘kwe­ken’ van toe­kom­sti­ge monu­men­ten. De gedach­te hier­bij is dat dit soort bomen met­een een bescherm­de sta­tus mee­krij­gen om te kun­nen uit­groei­en tot monu­ment waar onze kin­de­ren en vele gene­ra­ties nadien nog van kun­nen genie­ten”.

Bur­gers laten mee­be­slis­sen
Het groen in de per­ken, wij­ken en stra­ten wil de PvdA uit­brei­den in over­leg met de bewo­ners van de straat of de wijk. De voor- en nade­len van het groen wor­den met de bewo­ners bespro­ken. Van Hagen: “Als we dit niet zou­den doen, kun­nen klach­ten lei­den tot onge­wens­te ver­wij­de­ring van het groen op ter­mijn. Eer­lijk zijn naar bewo­ners over blad- en vrucht­val en om die reden bur­gers laten mee­be­slis­sen, maar ook het benoe­men van de vele voor­de­len zorgt uit­ein­de­lijk voor meer draagvlak.”

Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma »

Bron:
PvdA Bee­sel ‑Reu­ver