Pre­sen­ta­tie van boek ‘Mooi Deven­ter’ over de groe­ne stad aan de IJs­sel

Wie de gemeen­te Deven­ter van­uit een groen per­spec­tief bekijkt, zal niet genoeg krij­gen van het boek ‘Mooi Deven­ter’ dat op vrij­dag 25 novem­ber is gepre­sen­teerd door ini­ti­a­tief­ne­mer en foto­graaf Sjon Heij­gen­ga van Stich­ting Open Boek aan wet­hou­der Mar­griet de Jager. Deze uit­ga­ve belicht de onder­lin­ge ver­want­schap tus­sen mens, plant en dier in de stad, de […]

Nati­o­na­le pre­sen­ta­tie ‘Natuur in de Straat’

Nie­mand twij­felt over de nood­zaak van meer bomen en plan­ten in de straat. Gene­ra­ties groei­en op in ste­den zon­der con­tact met natuur. Toch zijn er wel dege­lijk goe­de en vin­ding­rij­ke pro­jec­ten om mens en natuur samen te bren­gen in onze hoog­dy­na­mi­sche ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving. Alleen blij­ven deze vaak ste­ken in mooie voor­beel­den. De Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap […]

Pre­sen­ta­tie van bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’

Op woens­dag­mid­dag 5 okto­ber zal auteur Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ over­han­di­gen aan Anne­mie­ke Fon­tein – hoofd van de afde­ling Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de gemeen­te Rot­ter­dam. De over­han­di­ging vindt plaats om 13.30 uur in de VIP ruim­te op de […]

Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en […]

Pre­sen­ta­tie bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen’

De bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen, voor func­ti­o­ne­le en onder­houds­vrien­de­lij­ke toe­pas­sin­gen’ is gis­te­ren tij­dens de Ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’ in Nij­me­gen gepre­sen­teerd. Onder­zoe­ker Mar­ga­reth Hop van PPO/WUR en auteur van de bro­chu­re over­han­dig­de het eer­ste exem­plaar aan Jan van Reij­en­dam van de Ver­e­ni­ging Stads­werk. Van Reij­en­dam bena­druk­te het belang van […]

Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’

Op 10 novem­ber wordt tij­dens het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’, geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le,  het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ aan­ge­bo­den aan staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie. De bro­chu­re is bestemd voor gemeen­ten, GGD’en en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties zoals cor­po­ra­ties. Zij kun­nen er inspi­ra­tie […]

Pre­sen­ta­tie onder­zoeks­re­sul­ta­ten Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on

‘De Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on maakt het ver­schil in de buurt.’ Een uit­spraak die de Utrecht­se School voor Bestuur en Orga­ni­sa­tie (USBO) van de Uni­ver­si­teit van Utrecht de afge­lo­pen drie jaar in opdracht van de Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on onder­zocht heeft. Onder lei­ding van Pro­fes­sor Dr. Paul Ver­weel, bekle­der van de Kra­ji­cek Leer­stoel, bekeek ze het effect […]

Groe­ne daken en muren Weten­schap­pe­lij­ke pre­sen­ta­tie op de con­fe­ren­tie Eco­ci­ty 2008

In april 2008 is in San Fran­cis­co, Cali­for­nia, de Eco­ci­ty World Sum­mit 2008 (7th Inter­na­ti­o­nal Eco­ci­ty Con­fe­ren­ce) gehou­den.Het betrof het ont­moe­tings­punt voor experts over de hele wereld op het ter­rein van ver­nieu­wend bou­wen en het op een ande­re manier opzet­ten van voor­al nieu­we ste­den.Tij­dens dit sym­po­si­um heb­ben Neder­land­se weten­schap­pers van de TU Delft een inte­res­san­te […]