Pre­sen­ta­tie onder­zoeks­re­sul­ta­ten Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on

‘De Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on maakt het ver­schil in de buurt.’ Een uit­spraak die de Utrecht­se School voor Bestuur en Orga­ni­sa­tie (USBO) van de Uni­ver­si­teit van Utrecht de afge­lo­pen drie jaar in opdracht van de Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on onder­zocht heeft.

Onder lei­ding van Pro­fes­sor Dr. Paul Ver­weel, bekle­der van de Kra­ji­cek Leer­stoel, bekeek ze het effect van de Playgrounds op de soci­a­le cohe­sie in de buurt.

Bent u benieuwd naar de resul­ta­ten? De pre­sen­ta­tie vindt op maan­dag 17 mei in Den Haag plaats, in het bij­zijn van WWI minis­ter Eimert van Mid­del­koop en NOC*NSF voor­zit­ter Eri­ca Terpstra.

Klik hier om de uit­no­di­ging te bekij­ken »