Groe­ne daken en muren Weten­schap­pe­lij­ke pre­sen­ta­tie op de con­fe­ren­tie Eco­ci­ty 2008

In april 2008 is in San Fran­cis­co, Cali­for­nia, de Eco­ci­ty World Sum­mit 2008 (7th Inter­na­ti­o­nal Eco­ci­ty Con­fe­ren­ce) gehou­den.
Het betrof het ont­moe­tings­punt voor experts over de hele wereld op het ter­rein van ver­nieu­wend bou­wen en het op een ande­re manier opzet­ten van voor­al nieu­we ste­den.
Tij­dens dit sym­po­si­um heb­ben Neder­land­se weten­schap­pers van de TU Delft een inte­res­san­te voor­dracht gehou­den over groe­ne daken en begroei­ing van gevels in ste­den geti­teld ‘ Eco­lo­gi­cal engi­nee­ring, green roofs and the gree­ning of ver­ti­cal walls of buil­dings in urban are­as’.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier om de pre­sen­ta­tie te lezen

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken, groe­ne gevels, dak­tuin

Bron:
Eco­ci­ty World