Sym­po­si­um Vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling: van visie naar prak­tijk

Op 21 april orga­ni­se­ren STIRR, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, Inno­va­tie­net­werk en Telos een groot sym­po­si­um over vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling. De rol van regi­o­na­le beeld­ver­ha­len staat hier­bij cen­traal. In tal van regio’s heb­ben onder­ne­mers in vrije tijd en toe­ris­me, samen met over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties, de uit­da­ging opge­pakt om gebieds­ont­wik­ke­ling vorm te geven. Reden genoeg om erva­rin­gen […]

Groe­ne ste­den in de prak­tijk

Meer groen in ste­den? Met groen de leef­kwa­li­teit in ste­den ver­ho­gen? Stads­pro­jec­ten ver­ster­ken met groen? Ver­snel­len van groe­ne plan­nen? Finan­cie­ren van groen geen enkel pro­bleem of met groen zelfs geld ver­die­nen? Het ken­nis­net­werk Groe­ne Ste­den in de Prak­tijk richt zich op het uit­wis­se­len van erva­rin­gen en het ont­wik­ke­len van nieu­we ideeën en werk­wij­zen om de […]

Vas­te plan­ten in Neder­lands open­baar groen Exten­sief beheer in de prak­tijk

Van 2003–2007 is onder­zocht hoe vas­te plan­ten het best kun­nen wor­den toe­ge­past in Neder­lands open­baar groen. Hier­voor zijn veel beplan­tin­gen gedu­ren­de enke­le jaren gevolgd en gefo­to­gra­feerd, is een lite­ra­tuur­stu­die gedaan en zijn betrok­ken bedrij­ven en gemeen­tes geïnterviewd. Dit rap­port geeft aan wel­ke func­ties vas­te plan­ten in de stad heb­ben. Vas­te plan­ten zijn voor­al belang­rijk, omdat […]

Eco­lo­gisch groen­be­heer in de prak­tijk

colo­gisch groen­be­heer heeft inmid­dels een steeds gro­te­re plaats bin­nen het groen­be­heer gekre­gen. De infor­ma­tie over het eco­lo­gisch beheer bleek ver­spreid aan­we­zig, vaak moei­lijk toe­gan­ke­lijk of niet direct toe­pas­baar. Eco­lo­gisch groen­be­heer in de prak­tijk is een werk­baar, over­zich­te­lijk en prak­tisch hand­boek, dat veel infor­ma­tie bevat voor ieder­een die te maken heeft of krijgt met het beheer […]