Vas­te plan­ten in Neder­lands open­baar groen Exten­sief beheer in de prak­tijk

Van 2003–2007 is onder­zocht hoe vas­te plan­ten het best kun­nen wor­den toe­ge­past in Neder­lands open­baar groen. Hier­voor zijn veel beplan­tin­gen gedu­ren­de enke­le jaren gevolgd en gefo­to­gra­feerd, is een lite­ra­tuur­stu­die gedaan en zijn betrok­ken bedrij­ven en gemeen­tes geïnterviewd. Dit rap­port geeft aan wel­ke func­ties vas­te plan­ten in de stad heb­ben. Vas­te plan­ten zijn voor­al belang­rijk, omdat ze met hun gro­te vari­a­tie op een klein opper­vlak het gemis aan open­baar groen in ste­den deels kun­nen com­pen­se­ren. Ze kun­nen in veel situ­a­ties wor­den inge­zet, waar­van het gebruik als bodem­be­dek­ker in vak­be­plan­ting het bekendst is. Het rap­port illu­streert nog 20 ande­re situ­a­ties en beschrijft de nood­za­ke­lij­ke eigen­schap­pen waar­over onder­houds­vrien­de­lij­ke plan­ten moet beschik­ken. Er wor­den daar­naast 20 goe­de plan­ten­soor­ten beschre­ven met hun spe­ci­fie­ke eigen­schap­pen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port
U kunt een gedrukt exem­plaar van het rap­port bestel­len
Down­load hier de samen­vat­ting

Ook inte­res­sant:
Vas­te plan­ten, open­baar groen, beheer

Bron:
Wage­nin­gen UR / Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving B.V (Mar­ga­reth Hop)