Eco­lo­gisch groen­be­heer in de prak­tijk

colo­gisch groen­be­heer heeft inmid­dels een steeds gro­te­re plaats bin­nen het groen­be­heer gekre­gen. De infor­ma­tie over het eco­lo­gisch beheer bleek ver­spreid aan­we­zig, vaak moei­lijk toe­gan­ke­lijk of niet direct toe­pas­baar. Eco­lo­gisch groen­be­heer in de prak­tijk is een werk­baar, over­zich­te­lijk en prak­tisch hand­boek, dat veel infor­ma­tie bevat voor ieder­een die te maken heeft of krijgt met het beheer in de bebouw­de omge­ving, langs wegen en water­gan­gen. Natuur­lij­ke pro­ces­sen zijn een belang­rijk uit­gangs­punt. Dit boek beschrijft de pro­ces­sen en geeft een over­zicht van de aspec­ten die bij eco­lo­gi­sche groen­be­heer een rol spe­len.