Berichten

Uit het onderzoek ‘Openstelling loont! Het effect van natuur en openstelling op de vrijetijdseconomie langs grote rivieren’ blijkt dat de openstelling van de uiterwaarden voor recreanten een positief effect heeft op de vrijetijdseconomie.

Het onderzoek spitst zich toe op een vergelijking van drie gebieden: de Gelderse Poort, de Midden-IJssel en de Brabantse Bedijkte Maas. De gebieden verschillen sterk in de mate van natuurlijkheid en openstelling, maar ook in de omvang van de vrijetijdseconomie, zo blijkt uit de resultaten.

Het onderzoek is door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd uitgevoerd in het kader van Rijn in Beeld, met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie en het Wereld Natuur Fonds.

Download het rapport »
 

 

 

Bron:
Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen kwamen opzetten nadat bloemen en planten in hun kantoor waren geplaatst.

In een andere studie concludeerden de onderzoekers dat kinderen opmerkelijk meer creatieve spelletjes gingen spelen wanneer ze zich op een speelplaats bevonden waar groen aanwezig was in vergelijking met plaatsen waar dat niet het geval is.

Minder vandalisme
Planten en bomen hebben in alle omgevingen een positief effect op de samenleving: in een plantrijke, groene stadsomgeving worden tot 48% minder vandalenstreken en 52% minder geweldadige misdrijven gepleegd. Volgens de onderzoekers hebben planten een positief effect op de gemoedstoestand van mensen  en neemt de kans dat ze een misdrijf plegen daardoor af.

Kleur groen doet wonderen
Ook de kleur groen doet wonderen. Deelnemers aan een studie waarbij een reeks anagrams moest worden opgelost deden tot 30% beter wanneer die anagrams in groene inkt waren opgesteld dan wanneer ze in rode inkt waren gedrukt.  De onderzoekers besluiten dat wie zijn creatieve kant wil optimaliseren groen moet gebruiken.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Net als vorig jaar is de Bomenbalans van Beverwijk ook dit jaar weer positief. De resultaten van de balans over het plantseizoen 2008-2009 tonen dat er in Beverwijk dit jaar 283 bomen zijn verwijderd en 581 bomen aangeplant. Dit houdt in dat er in de afgelopen jaar 298 meer bomen zijn aangeplant dan gekapt.

Van de verwijderde bomen zijn er 160 vanwege ziekte of afsterven verwijderd. Er zijn zeven bomen verwijderd omdat ze overlast veroorzaakten. In verband met de door de gemeente uitgevoerde herinrichtingen zijn dit jaar 116 bomen verwijderd.

Behoorlijk bomenbestand
Beverwijk heeft een behoorlijk bomenbestand. De wens vanuit het bestuur is om meer kleur, variëteit en betere kwaliteit in het bestand te brengen. Het is nu een eenzijdig bestand met veel snelgroeiers bestaande uit iepen, esdoorn, essen, populieren, els en wilg.

Meer diversiteit wordt bereikt door te variëren met bomen die een bijzondere vorm, (herfst)kleur, vrucht, stam, bloemen of bladeren hebben. Het afgelopen jaar is bij de herplant van de bomen rekening gehouden met deze wens. De gemeente wil zo de komende jaren een meer divers beeld creëren in het bomenbestand van Beverwijk.

Bomenbalans
De Bomenbalans is als instrument opgenomen in het Bomenbeleidsplan, dat het college in februari 2006 heeft vastgesteld. Het Bomenbeleidsplan is er op gericht dat de kwaliteit van de bomen omhoog gaat en dat de kwantiteit ten minste gelijk zou moeten blijven. Sinds 2003 houdt de gemeente Beverwijk bij hoeveel bomen er gekapt worden en hoeveel nieuw aangeplant. Deze administratie wordt de Bomenbalans genoemd.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Beverwijk 
 

De conclusie van de meetproef Groen langs de A50, waarvan de voorlopige resultaten op donderdag 28 mei tijdens de Conferentie Eureka III in Nijmegen werden gepresenteerd, is dat een groene vegetatie langs de weg een significant positief effect heeft op de luchtkwaliteit.

Uit de meetproef blijkt dat vegetatie waarschijnlijk niet geschikt is om de luchtkwaliteit direct langs de weg te verbeteren. Voor de aanpak van achtergrondconcentraties lijkt de inzet van groen echter wel geschikt.

Luchtverontreiniging wordt afgevangen
De resultaten van de proef geven een duidelijke indicatie dat een deel van de luchtverontreiniging door de vegetatie wordt afgevangen. Voor stikstofoxiden stelden metingen een verlaging van 13% (bij Tilia tomentosa ‘Brabant’) en 16% (bij Pinus sylvestris) vast, met een onzekerheidsmarge van 4%.

Fijn stof afvangen
Over de afvangst van fijn stof door de vegetatie kunnen geen uitspraken worden gedaan. Uit de meetproef blijkt dat de methode die het consortium heeft gehanteerd, en ook andere methode die in Nederland worden gebruikt om het effect van vegetatie op fijn stof te meten, niet geschikt zijn.

Vervolgonderzoek
Jan van der Meer, vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen verantwoordelijk voor luchtkwaliteit geeft aan dat vervolgonderzoek nodig is. “Verdere analyse van de gegevens moet aantonen hoe de processen precies werken en hoe de positieve ‘actieradius’ van groen dichter naar de wegen kan worden verlegd. Heeft vegetatie vooral een positief effect op de achtergrondconcentraties van een groter gebied, of kunnen we groen ook in de stad inzetten om de luchtkwaliteit daar te verbeteren? Daarnaast gaan we voor het onderzoek van het effect van vegetatie op fijn stof een alternatieve methode uitwerken. Die willen we in een nieuwe meetproef inzetten.”   

Bron:
De Stadsregio Arnhem Nijmegen