Open­stel­ling uiter­waar­den heeft posi­tief effect op vrije­tijd­s­eco­no­mie

Uit het onder­zoek ‘Open­stel­ling loont! Het effect van natuur en open­stel­ling op de vrije­tijd­s­eco­no­mie langs gro­te rivie­ren’ blijkt dat de open­stel­ling van de uiter­waar­den voor recre­an­ten een posi­tief effect heeft op de vrije­tijd­s­eco­no­mie. Het onder­zoek spitst zich toe op een ver­ge­lij­king van drie gebie­den: de Gel­der­se Poort, de Mid­­den-IJs­­sel en de Bra­bant­se Bedijk­te Maas. De […]

Bloe­men en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op cre­a­ti­vi­teit

Het gun­sti­ge effect van plan­ten op de cre­a­ti­vi­teit van men­sen op de werk­plaats wordt keer op keer opnieuw bewe­zen. Robert Ulrich van de Texas A&M Uni­ver­si­ty con­clu­deer­de aan de hand van een stu­die die 8 maan­den duur­de dat man­ne­lij­ke deel­ne­mers tot 15% meer cre­a­tie­ve ideeën bedach­ten, ter­wijl vrou­we­lij­ke deel­ne­mers met een­zelf­de per­cen­ta­ge meer flexi­be­le oplos­sin­gen […]

Bomen­ba­lans Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief

Net als vorig jaar is de Bomen­ba­lans van Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief. De resul­ta­ten van de balans over het plant­sei­zoen 2008–2009 tonen dat er in Bever­wijk dit jaar 283 bomen zijn ver­wij­derd en 581 bomen aan­ge­plant. Dit houdt in dat er in de afge­lo­pen jaar 298 meer bomen zijn aan­ge­plant dan gekapt. Van […]

Groen heeft sig­ni­fi­cant posi­tief effect op lucht­kwa­li­teit

De con­clu­sie van de meet­proef Groen langs de A50, waar­van de voor­lo­pi­ge resul­ta­ten op don­der­dag 28 mei tij­dens de Con­fe­ren­tie Eure­ka III in Nij­me­gen wer­den gepre­sen­teerd, is dat een groe­ne vege­ta­tie langs de weg een sig­ni­fi­cant posi­tief effect heeft op de lucht­kwa­li­teit. Uit de meet­proef blijkt dat vege­ta­tie waar­schijn­lijk niet geschikt is om de lucht­kwa­li­teit […]