SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen op 6 febru­a­ri a.s. samen

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen samen op De Groe­ne Stad Char­ta Bij­een­komst in de Twee­de Kamer. Spre­ker is o.a. het CDA Twee­de Kamer­lid Jac­co Geurts Wan­neer? Woens­dag 6 febru­a­ri 2019 van 15.00 tot 17.30 uur. Waar? Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort in het Twee­de Kamer­ge­bouw in Den Haag. Eén van de acti­vi­tei­ten van stich­ting De […]

Poli­tiek staat ach­ter Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur

De woord­voer­ders natuur van vrij­wel alle Twee­de Kamer frac­ties geven hun roy­a­le steun aan de ver­de­re voort­gang van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Dit werd dui­de­lijk tij­dens het Nati­o­naal Natuur­de­bat dat woens­dag 12 mei in Sociëteit De Wit­te in Den Haag werd gehou­den.  De woord­voer­ders namen hier­bij ook het boek “Publiek Geheim, het suc­ces van de […]

ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]

Poli­tiek Hoorn rea­geert op stel­ling: Bou­wen in groen?

De stel­ling in het West­fries Week­blad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen gren­zen aan: we ont­ko­men niet aan bou­wen op groen’.  De loka­le poli­tie­ke par­tij­en uit Hoorn rea­ge­ren op deze stel­ling. VVD Hoorn is het oneens met de stel­ling. Vol­gens de par­tij is bou­wen in het groen niet nodig. Tevens laat […]