Berichten

SAVE THE DATE! Politiek en praktijk komen samen op De Groene Stad Charta Bijeenkomst in de Tweede Kamer. Spreker is o.a. het CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts
Wanneer? Woensdag 6 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur.
Waar? Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.
Eén van de activiteiten van stichting De Groene Stad is dat ze zich als kennisplatform richt op de beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat doen we richting gemeenten en provincies, maar ook op landelijk niveau. Met regelmaat brengen we het belang van ‘natuurlijk groen’ onder de aandacht van Kamerleden en hun beleidsmedewerkers.
Een actueel thema is natuurinclusief bouwen. De Groene Stad pleit hier al langer voor. Achtergrond is natuurlijk de grote uitdaging om bij een groeiende bevolking voldoende nieuwe woningen te bouwen, maar tegelijkertijd de leefbaarheid van de steden op peil te houden en de landelijke gebieden te ontzien. De Groene Stad vindt het van groot belang dat we de steden leefbaar houden terwijl het gebruik intensiever wordt.
De Groene Stad Charta bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwspoort op woensdag 6 februari van 15.00 tot 17.30 uur. Het programma is nog niet definitief, maar zeker is dat Tweede Kamerlid Jacco Geurts zal spreken. We zijn in overleg met andere sprekers en gasten van ministeries, steden, provincies en uit de vastgoedsector. De rol van stichting De Groene Stad is om kennis vanuit de wetenschap en praktijk te vertalen in suggesties voor nieuw beleid van gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Belangenbehartiging en lobby dus. Jazeker, maar altijd gebaseerd op een solide fundament van inhoudelijke argumenten.
Motie Geurts
De Groene Stad was zeer verheugd dat begin november de motie van Jacco Geurts (CDA) – ondersteund door D66 en de CU – met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. Geurts pleit voor de totstandkoming van een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. De gevolgen van de verstedelijking voor de natuur moet meer aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om bestaande wijken. Er moet meer aandacht worden gegeven aan groen in de straten. Bij het opstellen van het programma moeten volgens de motie Geurts steden, provincies, natuurvrijwilligers en de meest betrokken ministeries samen gaan werken.
Aanwezig zijn op 6 februari in Den Haag? Dat kan maar laat het ons wel even weten via een emailbericht want er zijn beperkt aantal plaatsen. Stuur een bericht naar info@degroenestad.nl en u krijgt van ons een bevestiging.

De woordvoerders natuur van vrijwel alle Tweede Kamer fracties geven hun royale steun aan de verdere voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit werd duidelijk tijdens het Nationaal Natuurdebat dat woensdag 12 mei in Sociëteit De Witte in Den Haag werd gehouden. 

De woordvoerders namen hierbij ook het boek “Publiek Geheim, het succes van de EHS” in ontvangst. Dit boek geeft een goed overzicht van de opzienbarende resultaten van twintig jaar gezamenlijk werken aan de Ecologische Hoofdstructuur.

De standpunten van de Kamerfracties werden verwoord door Boris van der Ham (D66), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Janneke Snijder (VVD), Bas van der Vlies (SGP), Hein Pieper (CDA), Hugo Polderman (SP), Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Lutz Jacobi (PvdA) en Ernst Cramer (Christen Unie).

 

Namens de organisaties riep Jan-Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, de landelijke politiek op om het heilloze debat over inrichting versus aankoop te stoppen en als landelijke politiek niet in te gaan op welke partij natuur waar aanlegt. “Het gaat er niet om wie het doet, maar dat het gebeurt en dat het wordt uitgevoerd door de juiste partij op de juiste plaats. Dit is vooral een zaak van de provinciale en gemeentelijke overheden”, aldus De Graeff. 

Partijstandpunten
De VVD was heel duidelijk ten aanzien van de tijdsplanning. Janneke Snijder houdt vast aan 2018 als tijdstip waarop de EHS moet zijn gerealiseerd. De boeren of particuliere eigenaren die grond verkopen moet volledig worden schadeloos gesteld.  Zij vond een dankbaar gehoor bij de particuliere grondeigenaren, die aandrongen op een vereenvoudiging van de regelgevingen en het gelijk houden van de spelregels. Bas van der Vlies (SGP) benadrukte ook de belangrijke rol van een betrouwbare overheid. Hij noemde de EHS een absolute noodzaak in het kader van goed rentmeesterschap. Ook de Ernst Cramer van de Christen Unie legde hierop de nadruk. Hein Pieper (CDA) noemde de rol van de boeren in het natuurbeheer van groot belang. Door de boeren ook die rol toe te kennen, acht hij de kans veel groter dat deze bereid zijn tot een vrijwillige medewerking, zonder noodzaak voor gedwongen onteigening. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) legde de koppeling tussen de goede ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur en omvorming van de grootschalige veehouderij. Liesbeth van Tongeren (Groen Links) hamerde op het belang van kwaliteit in combinatie met kwantiteit. Zij deed de suggestie de €4.5 miljard aan subsidie voor fossiele brandstoffen af te bouwen tot 3,5 miljard voor meer duurzame energie bronnen en 1 miljard over te hevelen naar de Ecologische Hoofdstructuur. Boris van der Ham (D66) wees op de belangrijke economische waarde van de natuur. Hij claimde dat D66 van de partijen in het politieke midden de meest groene partij is. Hierop kwalificeerde Jort Kelder de partij als ‘Groen Rechts’. Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid toonde zich strijdbaar als altijd in haar positieve houding ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur.

Boekpresentatie
Het boek ‘Publiek geheim, het succes van de EHS laat opzienbarende resultaten zien van twintig jaar gezamenlijk werken aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierin stellen de deelnemende organisaties De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Nationaal Groenfonds dat de EHS geen afbreuk doet aan de economische ontwikkeling, maar juist een randvoorwaarde is voor duurzame groene economische groei. Ook om deze reden zou de overheid zo spoedig mogelijk de noodzakelijke middelen voor grondaankopen, inrichten en beheer van de EHS op orde moeten krijgen. Het boek toont aan de hand van 39 projecten aan dat ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur inmiddels al opzienbarende resultaten zijn geboekt.

 

 

 

 

 
 

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving.

Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en fietsendiefstal. Daarnaast maakt de ANWB zich sterk voor een toegankelijke natuur in de woonomgeving. “Wij zien bereikbare en toegankelijke natuur als een belangrijke pijler onder het draagvlak voor natuurbeleid.

Dat staat onder druk doordat natuur letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scherpe grenzen tussen ‘rood’ en ‘groen’ in de ruimtelijke ordening en door een afname van recreatieve stad- en landverbindingen”.

G31
De ANWB stuurt deze brief naar de 31 gemeenten die extra geld krijgen van het Rijk, omdat ze kampen met grootstedelijke problemen.

Download hier de brief »

Bron:
ANWB

De stelling in het Westfries Weekblad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen grenzen aan: we ontkomen niet aan bouwen op groen’.  De lokale politieke partijen uit Hoorn reageren op deze stelling.

VVD Hoorn is het oneens met de stelling. Volgens de partij is bouwen in het groen niet nodig. Tevens laat de VVD weten dat er voldoende aandacht aan groen moet worden besteed om het kwalitatief op niveau te houden.

Ook de lokale CDA is het oneens met de stelling. De partij geeft aan een groene omgeving nodig te hebben waar de burger kan recreëren en sporten.

Lees hier alle reacties van de politieke partijen »

Bron:
Westfries Weekblad