Poli­tiek staat ach­ter Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur

De woord­voer­ders natuur van vrij­wel alle Twee­de Kamer frac­ties geven hun roy­a­le steun aan de ver­de­re voort­gang van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Dit werd dui­de­lijk tij­dens het Nati­o­naal Natuur­de­bat dat woens­dag 12 mei in Sociëteit De Wit­te in Den Haag werd gehou­den. 

De woord­voer­ders namen hier­bij ook het boek “Publiek Geheim, het suc­ces van de EHS” in ont­vangst. Dit boek geeft een goed over­zicht van de opzien­ba­ren­de resul­ta­ten van twin­tig jaar geza­men­lijk wer­ken aan de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur.

De stand­pun­ten van de Kamer­frac­ties wer­den ver­woord door Boris van der Ham (D66), Esther Ouwe­hand (Par­tij voor de Die­ren), Jan­ne­ke Snij­der (VVD), Bas van der Vlies (SGP), Hein Pie­per (CDA), Hugo Pol­der­man (SP), Lies­beth van Ton­ge­ren (Groen Links), Lutz Jaco­bi (PvdA) en Ernst Cra­mer (Chris­ten Unie).

 

Namens de orga­ni­sa­ties riep Jan-Jaap de Graeff, alge­meen direc­teur Natuur­mo­nu­men­ten, de lan­de­lij­ke poli­tiek op om het heil­lo­ze debat over inrich­ting ver­sus aan­koop te stop­pen en als lan­de­lij­ke poli­tiek niet in te gaan op wel­ke par­tij natuur waar aan­legt. “Het gaat er niet om wie het doet, maar dat het gebeurt en dat het wordt uit­ge­voerd door de juis­te par­tij op de juis­te plaats. Dit is voor­al een zaak van de pro­vin­ci­a­le en gemeen­te­lij­ke over­he­den”, aldus De Graeff. 

Par­tij­stand­pun­ten
De VVD was heel dui­de­lijk ten aan­zien van de tijds­plan­ning. Jan­ne­ke Snij­der houdt vast aan 2018 als tijd­stip waar­op de EHS moet zijn gere­a­li­seerd. De boe­ren of par­ti­cu­lie­re eige­na­ren die grond ver­ko­pen moet vol­le­dig wor­den scha­de­loos gesteld.  Zij vond een dank­baar gehoor bij de par­ti­cu­lie­re grond­ei­ge­na­ren, die aan­dron­gen op een ver­een­vou­di­ging van de regel­ge­vin­gen en het gelijk hou­den van de spel­re­gels. Bas van der Vlies (SGP) bena­druk­te ook de belang­rij­ke rol van een betrouw­ba­re over­heid. Hij noem­de de EHS een abso­lu­te nood­zaak in het kader van goed rent­mees­ter­schap. Ook de Ernst Cra­mer van de Chris­ten Unie leg­de hier­op de nadruk. Hein Pie­per (CDA) noem­de de rol van de boe­ren in het natuur­be­heer van groot belang. Door de boe­ren ook die rol toe te ken­nen, acht hij de kans veel gro­ter dat deze bereid zijn tot een vrij­wil­li­ge mede­wer­king, zon­der nood­zaak voor gedwon­gen ont­ei­ge­ning. Esther Ouwe­hand (Par­tij voor de Die­ren) leg­de de kop­pe­ling tus­sen de goe­de ont­wik­ke­ling van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur en omvor­ming van de groot­scha­li­ge vee­hou­de­rij. Lies­beth van Ton­ge­ren (Groen Links) hamer­de op het belang van kwa­li­teit in com­bi­na­tie met kwan­ti­teit. Zij deed de sug­ges­tie de €4.5 mil­jard aan sub­si­die voor fos­sie­le brand­stof­fen af te bou­wen tot 3,5 mil­jard voor meer duur­za­me ener­gie bron­nen en 1 mil­jard over te heve­len naar de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur. Boris van der Ham (D66) wees op de belang­rij­ke eco­no­mi­sche waar­de van de natuur. Hij claim­de dat D66 van de par­tij­en in het poli­tie­ke mid­den de meest groe­ne par­tij is. Hier­op kwa­li­fi­ceer­de Jort Kel­der de par­tij als ‘Groen Rechts’. Lutz Jaco­bi van de Par­tij van de Arbeid toon­de zich strijd­baar als altijd in haar posi­tie­ve hou­ding ten aan­zien van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur.

Boek­pre­sen­ta­tie
Het boek ‘Publiek geheim, het suc­ces van de EHS laat opzien­ba­ren­de resul­ta­ten zien van twin­tig jaar geza­men­lijk wer­ken aan de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Hier­in stel­len de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties De12Landschappen, de Fede­ra­tie Par­ti­cu­lier Grond­be­zit, Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en Nati­o­naal Groen­fonds dat de EHS geen afbreuk doet aan de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling, maar juist een rand­voor­waar­de is voor duur­za­me groe­ne eco­no­mi­sche groei. Ook om deze reden zou de over­heid zo spoe­dig moge­lijk de nood­za­ke­lij­ke mid­de­len voor grond­aan­ko­pen, inrich­ten en beheer van de EHS op orde moe­ten krij­gen. Het boek toont aan de hand van 39 pro­jec­ten aan dat ten aan­zien van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur inmid­dels al opzien­ba­ren­de resul­ta­ten zijn geboekt.