Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten […]

Tuin­cen­trum­ke­ten spon­sort weer de kerst­bo­men op Breda­se plei­nen

Ook dit jaar betaalt de Intra­tuin weer de kerst­bo­men op de plei­nen van dor­pen en wij­ken in Bre­da. De stad ver­zorgt de bomen niet meer wegens bezui­ni­gin­gen. Alleen die op de Gro­te Markt wordt nog door de gemeen­te betaald. Vorig jaar betaal­de Intra­tuin ook al de kerst­bo­men. Bewo­ners moesten zelf de boom optui­gen. Mooi gebaar […]

Wed­strij­den gevel­tui­nen en groe­ne stra­ten en plei­nen in Vlaar­din­gen

Om te vie­ren dat Vlaar­din­gen de Groen­ste Stad van Neder­land is, orga­ni­seert de Vlaar­ding­se afde­ling van de tuin­hob­by­ver­e­ni­ging Groei & Bloei dit jaar samen met de gemeen­te een wed­strijd voor gevel­tui­nen en bal­kons en voor groe­ne stra­ten en plei­nen. In juni en juli gaat het Vlaar­ding­se keu­rings­team van Groei & Bloei onaan­ge­kon­digd op pad. De […]

Expe­ri­ment Leven­di­ge plei­nen

Twee Til­burg­se plei­nen zit­ten in de lift, maar behoe­ven extra (beheer)aandacht. Het SEV-expe­ri­­ment Leven­di­ge plei­nen zoekt naar een cre­a­tie­ve invul­ling van tij­de­lijk beheer van pan­den gren­zend aan het plein en beoogt met plein­ma­na­gers struc­tu­reel beheer te leve­ren. Acti­vi­tei­ten zor­gen voor leven­dig­heid en ont­moe­tin­gen op de plei­nen. De aan­pak van veel plei­nen blijft vaak han­gen in […]

Plei­nen als ‘huiskamers’ van de stad

ROTTERDAM — Rot­ter­dam en leu­ke plei­nen. Het lijkt een onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie. Als het aan het stad­huis ligt komt daar ver­an­de­ring in. De win­de­ri­ge vlak­tes in de bin­nen­stad moe­ten meer sfeer krij­gen.  Zodat men­sen er ook een tijd­je blij­ven en niet enkel door­lo­pen. Het plein voor het stad­huis. Voor de kerk. De schouw­burg. In een wil­le­keu­ri­ge […]