Expe­ri­ment Leven­di­ge plei­nen

Twee Til­burg­se plei­nen zit­ten in de lift, maar behoe­ven extra (beheer)aandacht. Het SEV-expe­ri­ment Leven­di­ge plei­nen zoekt naar een cre­a­tie­ve invul­ling van tij­de­lijk beheer van pan­den gren­zend aan het plein en beoogt met plein­ma­na­gers struc­tu­reel beheer te leve­ren. Acti­vi­tei­ten zor­gen voor leven­dig­heid en ont­moe­tin­gen op de plei­nen. De aan­pak van veel plei­nen blijft vaak han­gen in fysie­ke trans­for­ma­tie met een archi­tec­to­nisch saus­je. Beheer en orga­ni­sa­tie van acti­vi­tei­ten die bij­dra­gen aan leven­dig­heid en ont­moe­ting lij­ken hier­in een onder­ge­scho­ven kind­je. De SEV pro­beert beslis­sers op rijks­ni­veau, maar ook op gemeen­te­ni­veau en cor­po­ra­tie­ni­veau te over­tui­gen dat niet alleen in ste­nen sta­pe­len, maar juist ook in beheer en acti­vi­tei­ten geld en capa­ci­teit gesto­ken moet wor­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Plei­nen, bur­ger­par­ti­ci­pa­tie

Bron:
S.E.V.