Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen

in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit heeft onder ande­re te maken met de opruk­ken­de ver­ste­de­lij­king, indu­stri­a­li­se­ring en schaal­ver­gro­ting in de land­bouw. Toch biedt voor­al de ver­ste­de­lij­king ook moge­lijk­he­den. Een rijk en geva­ri­eerd groen in de stad wordt niet alleen door bur­gers erg gewaar­deerd, maar het kan ook een uit­ste­ken­de bij­dra­ge […]

Alme­re vormt plant­soen om tot wijk-school­tuin

Een plant­soen dat aan de beurt was voor groot­on­der­houd in de Bouw­mees­ter­buurt in Alme­re is omge­vormd tot een wijk-school­­tuin. Meer­de­re doel­stel­lin­gen wor­den hier met elkaar ver­bon­den, name­lijk: edu­ca­tie over natuur en gezon­de voe­ding, ont­moe­ting tus­sen jong en oud, en de bin­ding van wijk­be­wo­ners met de (bre­de) school. De wijk-school­­tuin is een ont­moe­tings­plaats voor alle bewo­ners van […]

Nieu­we bro­chu­re over bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen ver­sche­nen

Tij­dens het op 21 okto­ber gehou­den sym­po­si­um ‘Bevorderen dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’  bij Heli­con Oplei­din­gen in Nij­me­gen werd de nieu­we bro­chu­re ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’ gepre­sen­teerd. De bro­chu­re is geschre­ven door Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving en wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land. De bro­chu­re geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers […]

Sym­po­si­um ‘Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’

De vari­a­tie in sor­ti­ment en daar­mee ook de hoe­veel­heid stuif­­meel- en nec­tar­le­ve­ren­de plan­ten neemt af in het open­baar groen. Mede hier­door holt de bij­en­stand ach­ter­uit. Met het sym­po­si­um Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen wil de Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen en omstre­ken de dracht­plan­ten­pro­ble­ma­tiek onder de aan­dacht bren­gen. Daar­naast wordt tij­dens deze bij­een­komst het belang bena­drukt van […]

Lie­ver een plant­soen dan alweer een par­keer­plaats

Van­af maart dit jaar heb­ben lezers van de Volks­krant sug­ges­ties kun­nen doen voor een mooi­er Neder­land. Bij de afslui­ting van de Ruim­te­lij­ke Agen­da blijkt de slech­te inrich­ting van de open­ba­re ruim­te de groot­ste erger­nis van de lezers en des­kun­di­gen op het gebied van ruim­te­lij­ke orde­ning. Een ‘panel van wij­zen’ heeft de sug­ges­ties van de lezers […]