Lie­ver een plant­soen dan alweer een par­keer­plaats

Van­af maart dit jaar heb­ben lezers van de Volks­krant sug­ges­ties kun­nen doen voor een mooi­er Neder­land. Bij de afslui­ting van de Ruim­te­lij­ke Agen­da blijkt de slech­te inrich­ting van de open­ba­re ruim­te de groot­ste erger­nis van de lezers en des­kun­di­gen op het gebied van ruim­te­lij­ke orde­ning. Een ‘panel van wij­zen’ heeft de sug­ges­ties van de lezers gewo­gen en gerang­schikt. Deze zijn in de zater­dag­edi­tie van 8 sep­tem­ber gepu­bli­ceerd. De num­mer één sug­ges­tie is meer ener­gie ste­ken in hoog­waar­di­ge open­ba­re ruim­te, zoals plei­nen en par­ken.