Almeer­se plan­nen voor Flo­ri­a­de 2022 nader toe­ge­licht

Gis­te­ren bezocht de selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) Alme­re, om nade­re vra­gen te stel­len over het bid­book dat de gemeen­te op 3 juli pre­sen­teer­de. Het bezoek is onder­deel van een tour langs de ste­den die zich kan­di­daat heb­ben gesteld voor de orga­ni­sa­tie van de Flo­ri­a­de 2022; Alme­re had de pri­meur. Tij­dens het gesprek was […]

Inter­na­ti­o­na­le belang­stel­ling voor Green City plan­nen Alme­re

Het gedach­te­goed dat Alme­re in haar bid­book voor de Flo­ri­a­de 2022 heeft neer­ge­legd – met ‘Gro­wing Green Cities’ als lei­dend the­ma – lijkt goed te wor­den ont­van­gen. Met name bui­ten­land­se media en stads­be­stu­ren tonen belang­stel­ling voor de groe­ne Cité Idé­a­le, die werd ont­wor­pen door ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas (MVRDV); van Ita­lië tot Rus­land, van Span­je tot […]

Ver­burg geeft €1,8 mil­joen aan loka­le plan­nen voor mooi­er land­schap

De aan­leg van een klom­pen­pad in een bij­zon­der cul­tuur­land­schap, een omme­tje met hon­der­den meters hout­wal­len, een wan­del­rou­te op par­ti­cu­lie­re grond met klap­hek­ken, sloot­plan­ken en vlecht­ha­gen, een struin­pad met knot­bo­men en het her­stel van oude land­schaps­ele­men­ten zoals poe­len en hout­sin­gels. Dit zijn enke­le voor­beel­den van de 35 loka­le en regi­o­na­le pro­jec­ten voor een mooi­er land­schap die […]

Plan­nen voor aan­leg van een groe­ne wijk in Zwol­le

De gemeen­te Zwol­le werkt samen met woning­stich­ting SWZ aan nieu­we plan­nen voor een groe­ne wijk in de Muziek­wijk. Het nieu­we plan ken­merkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aan­ge­legd. Om deze groe­ne wijk te rea­li­se­ren, zul­len de hui­di­ge lin­de­bo­men aan de Klooi­en­berglaan zo veel moge­lijk gespaard wor­den. Voor de nieuw­bouw wor­den […]

Plan­nen voor Crad­le to Crad­le kan­to­ren­park in Haar­lem­mer­mee

n het gebied van Werk­stad A4 (Haar­lem­mer­meer) moet het eer­ste duur­za­me full ser­vi­ce kan­to­ren­park van Neder­land komen vol­gens het prin­ci­pe van Crad­le to Crad­le. Dit plan is op don­der­dag 11 okto­ber jongst­le­den, teza­men met wet­hou­der Eco­no­mi­sche Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeen­te Haar­lem­mer­meer gepre­sen­teerd. Het kan­to­ren­park is het eer­ste plan voor de duur­za­me […]