Berichten

Gisteren bezocht de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) Almere, om nadere vragen te stellen over het bidbook dat de gemeente op 3 juli presenteerde. Het bezoek is onderdeel van een tour langs de steden die zich kandidaat hebben gesteld voor de organisatie van de Floriade 2022; Almere had de primeur.

Tijdens het gesprek was aandacht voor zowel het ruimtelijk ontwerp als het concept ‘Growing Green Cities’. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV) lichtte toe hoe de verdubbelde A6 – die, zo is onlangs vastgelegd in een samenwerkingovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Almere, uiterlijk in 2020 zal worden opgeleverd – zal worden ingepast. De tuinen van het ‘tuinentapijt’ zullen daarbij het aangezicht van de Floriade bepalen. Maas presenteerde ook een nieuw sfeerbeeld waarin het ontwerp by night te zien is. “Om u te laten zien wat u niet kunt laten lopen”, gaf wethouder Adri Duivesteijn aan.

Focus van ‘Growing Green Cities’
Duivesteijn sprak over de internationale focus van ‘Growing Green Cities’. “De zorg voor vitale, aantrekkelijke steden – ons leidende thema – is een universeel vraagstuk. Wij hopen steden wereldwijd te mobiliseren om eigen best practices in te brengen. Het is dan ook prettig te zien dat onze plannen voor de Floriade in binnen- en in buitenland aanslaan; het lijkt een solide basis voor onze internationale kennisuitwisseling.” 

Die uitwisseling start op 20 september aanstaande, met het congres ‘Growing Green Cities I’, op het Floriadeterrein in Venlo. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl.

Almeerse Floriadeplan
Onder het motto ‘Growing Green Cities, A Call To Action’, heeft Almere de NTR uitgenodigd om in de komende tien jaar samen te bouwen aan een prototype Green City, waar de Nederlandse tuinbouwsector zich tijdens de Floriade 2022 aan de wereld kan presenteren. Deze groene Cité Idéale, met het kwaliteitsniveau van de Internationale Bauausstellung in Berlijn of het Emscherpark, komt in het hart van de stad, direct aan de verdubbelde A6 en langs de oevers van het Weerwater te liggen. In de plannen van Almere heeft de Floriade geen tijdelijk karakter, maar vormt het de basis van een nieuwe, blijvende stadswijk – Almere Floriade – als park van cultuur en ontspanning voor de mensen in de stad.

Dialoog opzetten met tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals 
Een belangrijke pijler onder de Almeerse plannen – met name de ‘making of’ de Floriade 2022 – is een tien jaar durende samenwerking, in woord en daad. In woord, omdat Almere een dialoog wil opzetten met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd, zodat kennis en kunde op het terrein van Growing Green Cities – nu nog verspreid over de wereld aanwezig – kunnen worden samengebracht. In daad, omdat Almere, de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam in de komende tien jaar letterlijk zullen vergroenen; best practices zullen hier ook in de praktijk worden gebracht, als een living lab voor de Nederlandse tuinbouwsector. 

Het gedachtegoed dat Almere in haar bidbook voor de Floriade 2022 heeft neergelegd – met ‘Growing Green Cities’ als leidend thema – lijkt goed te worden ontvangen. Met name buitenlandse media en stadsbesturen tonen belangstelling voor de groene Cité Idéale, die werd ontworpen door stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV); van Italië tot Rusland, van Spanje tot China wordt positief bericht over de Floriade. De website ecoficial.com stelt zelfs dat Almere met het plan van MVRDV transformeert “into the greenest city ever built”.
 
Het Almeerse concept voor de Floriade 2022 – en de ‘making of’ daarvan – kent een sterke internationale oriëntatie. Kern is dat Almere wil toegroeien naar een gedeeld beeld van de ideale Green City, dat nationaal en internationaal (h)erkend zal worden. Deze ideale Green City moet ook fysiek vorm krijgen; Almere zal een prototype groene stad ontwikkelen, dat niet alleen het decor van de zevende editie van de Floriade zal vormen, maar dat ook zal transformeren tot een nieuwe, blijvende stadswijk.
 
Steden groener maken
Met ‘Growing Green Cities’ speelt Almere in op een universeel vraagstuk. Adri Duivesteijn, wethouder in Almere: “Wat bijzonder is, is dat steden over de hele wereld worstelen met dezelfde vraag: Hoe zorg je dat de kracht van het rood het groen niet verdringt? Of het nu gaat om stadslandbouw, om recreatiegroen of om duurzame energie; overal wordt gezocht naar manieren om steden – letterlijk en figuurlijk – groener te maken. Steden willen ervaringen delen en van elkaar leren. Wij willen een internationale kennisuitwisseling op gang brengen, waarin het thema ‘Growing Green Cities’ wordt uitgediept. Het is een invalshoek die ook voor de tuinbouwsector van belang is; de sector zoekt tenslotte naar manieren om tuinbouw dichter bij de mensen – dus in de steden – te brengen.”
 
Samenbrengen best practices
Dat gebeurt onder meer door een tien jaar durende dialoog, in aanloop naar de Floriade 2022, waarin best practices worden samengebracht. De internationale belangstelling voor de Almeerse plannen heeft er (mede) toe geleid dat verschillende steden hebben gereageerd op de oproep van Almere. Inmiddels hebben Taipei, Shenzhen en Vancouver aangegeven dat zij graag deelnemen aan de dialoog, om op deze manier mee te werken aan de ontwikkeling van het prototype Green City. Het zijn stuk voor stuk steden die hun sporen hebben verdiend.

Aanplanten ‘Eco City’
Zo organiseerde Taipei in 2010 de World International Flora Exposition, met ‘Green City’ als overkoepelend thema. De tentoonstelling vond plaats in het hart van de stad, om te illustreren dat een samengaan van landschap en stedelijkheid mogelijk is. Shenzhen plant momenteel een ‘Eco City’ in het noorden van de stad; een stadsdeel dat volledig energieneutraal moet worden, en waar veel aandacht voor stadslandbouw zal zijn. Vancouver is één van de meest leefbare steden ter wereld – de uitstoot van broeikasgassen is 5% lager dan in 1990, ondanks een bevolkingsgroei van 27% en een banengroei van 18% – en heeft de ambitie om in 2020 de ‘Greenest City’ ter wereld te zijn. “We also want other cities around the world to work towards this goal, so that the world is full of healthy, prosperous, Greenest Cities”, schreef de burgemeester van Vancouver in zijn steunbetuiging voor de Almeerse kandidatuur.
 
‘Tour de Floriade’
In de komende maanden wordt bekeken waar verdere nationale en internationale samenwerking mogelijk is, welke best practices bij elkaar kunnen worden gebracht. In augustus reizen burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Ben Scholten naar de Verenigde Staten, en doen daar meerdere steden aan om te bezien of en welke bijdrage zij aan de kennisuitwisseling zouden kunnen leveren. Zij bezoeken onder andere Chicago, Denver, Las Vegas en Los Angeles, waar verschillende initiatieven worden ontplooid op het terrein van duurzaamheid. Zo is er het ‘Chicago Climate Action Plan’, een stadsbreed plan om de uitstoot van CO2 te verlagen en daarmee bij te dragen aan een schoner lokaal leefmilieu, en is in Denver gestart met ‘Greenprint Denver’, om te komen tot praktische oplossingen om de relatie tussen mens en natuur te versterken.
 
Growing Green Cities
De kennisuitwisseling bestaat uit een serie van internationale bijeenkomsten. Het eerste congres, met als titel ‘Growing Green Cities I’, vindt plaats op 20 september van dit jaar, op het Floriadeterrein in Venlo. Tijdens dit congres staat de voedselindustrie centraal; het gaat met name om de vraag welke trends de toekomst van ons voedsel gaan bepalen en welke rol steden daarin spelen. Sprekers zijn onder meer trendwatcher Adjiedj Bakas, landschapsarchitect Andreas Kipar en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl; aanmelden kan ook via deze website.
 

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister ondersteunt de landschapontwikkelingsplannen van gemeenten en particulieren met in totaal €1,8 miljoen.

Met een speciaal subsidieprogramma stimuleert LNV de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke en regionale visies voor de inrichting van het buitengebied. Gemeenten kunnen zowel voor de ontwikkeling van deze visie als voor de uitvoering van hun plannen ondersteuning vragen. Voorwaarde is dat de regionale en lokale overheden ook zelf een financiële bijdrage leveren en dat ze de plannen samen met boeren en burgers en lokale verenigingen maken en uitvoeren.

Direct aan de slag
Bij de toegekende subsidieaanvragen ligt dit jaar de nadruk op projecten waarbij direct de spa in de grond kan. Het gaat om projecten waaraan boeren en mensen uit de dorpen actief meewerken en die borg staan voor een duurzame investering in het Nederlandse landschap. Veel van de plannen zijn gericht op de aanleg of herstel van wandelpaden, voor zowel de lokale bevolking als voor lange afstandwandelaars. De aanleg van de paden wordt vaak gecombineerd met het herstel van karakteristieke landschapselementen. 

Bekijk hier het overzicht van de projecten die subsidie krijgen » 
 

De gemeente Zwolle werkt samen met woningstichting SWZ aan nieuwe plannen voor een groene wijk in de Muziekwijk. Het nieuwe plan kenmerkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aangelegd.

Om deze groene wijk te realiseren, zullen de huidige lindebomen aan de Klooienberglaan zo veel mogelijk gespaard worden. Voor de nieuwbouw worden 17 bomen herplaatst in het nieuwe plan.

De groengebieden in wijk hebben allemaal hun eigen inrichting. Zo zijn er kindvriendelijke speelplekken, speciaal aangelegde klavervelden en is er een boomgaard. Opvallend zijn de autovrije groenzones in de wijk.

Bron:
Brugmedia.nl
Gemeente Zwolle (foto)

n het gebied van Werkstad A4 (Haarlemmermeer) moet het eerste duurzame full service kantorenpark van Nederland komen volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit plan is op donderdag 11 oktober jongstleden, tezamen met wethouder Economische Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerd. Het kantorenpark is het eerste plan voor de duurzame ontwikkeling van Werkstad A4, in lijn met de door de gemeente gestelde leefbaarheidskaders.