Groe­ne­Kies­wij­zer laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Van­af van­daag is de Groe­ne Kies­wij­zer van Natuur & Mili­eu onli­ne. Dat heeft de orga­ni­sa­tie van­och­tend bekend­ge­maakt in het VARA radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels. Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over vijf­tien mili­eu­on­der­wer­pen, […]

GroeneKieswijzer.nl laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor het eerst voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over 22 mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kern­ener­gie. De ver­kie­zin­gen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescher­ming van de natuur, het […]

Actie ‘Hier past een boom’ offi­ci­eel van start

Op don­der­dag 25 febru­a­ri gaf wet­hou­der Eppe Bei­mers (open­ba­re ruim­te) van Leid­­schen­­dam-Voor­­burg het officiële start­sein voor de actie ‘Hier past een boom’. Op een gras­veld op de hoek Heuvelweg/Prinsensingel in Leid­schen­dam plant­te hij de eer­ste bomen uit het gemeen­te­lij­ke 1000 bomen­plan. Van 25 febru­a­ri tot 1 juli 2010 kun­nen bur­gers loca­ties in de open­ba­re ruim­te […]

Hier past een boom!

In de eva­lu­a­tie­no­ta bomen­be­leid is opge­no­men dat de gemeen­te haar bur­gers de gele­gen­heid wil geven om een plek in de open­ba­re ruim­te aan te wij­zen waar zij graag een boom zou­den wil­len. Afge­lo­pen zomer heeft de gemeen­te Delft in samen­wer­king met de bomenstich­ting mee­ge­daan aan het X‑factor pro­ject. Dit pro­ject was bedoeld om bur­gers een […]