Hier past een boom!

In de eva­lu­a­tie­no­ta bomen­be­leid is opge­no­men dat de gemeen­te haar bur­gers de gele­gen­heid wil geven om een plek in de open­ba­re ruim­te aan te wij­zen waar zij graag een boom zou­den wil­len.

Afge­lo­pen zomer heeft de gemeen­te Delft in samen­wer­king met de bomenstich­ting mee­ge­daan aan het X‑factor pro­ject. Dit pro­ject was bedoeld om bur­gers een boom uit te laten kie­zen die voor hen een bij­zon­de­re bete­ke­nis heeft. In aan­slui­ting op dit X‑factor pro­ject, kun­nen bur­gers nu een plek aan­wij­zen waar zij graag een boom geplant zou­den wil­len heb­ben.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Gemeen­te, bomen, ver­kie­zing

Bron:
Boom­ver­kie­zing
Gemeen­te Delft