Voor­lo­pig ont­werp Spoor­zoom­park in Utrecht vast­ge­steld

De gemeen­te Utrecht gaat de groe­ne strook langs het spoor in Over­vecht tus­sen het sta­ti­on en fort Blauw­ka­pel (Spoor­zoom­park) en de strook die de ver­bin­ding vormt tus­sen het Spoor­zoom­park en het park de Water­to­ren aan­pak­ken. Na een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject met omwo­nen­den, pro­fes­si­o­nals en ande­re belang­heb­ben­den heeft het col­le­ge het voor­lo­pig ont­werp onlangs vast­ge­steld. Het gebied wordt […]

Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men in ont­werp groen school­plein

Het school­plein van CBS De Zon­ne­straal in de Haag­se wijk Ypen­burg wordt op kor­te ter­mijn ‘ver­groend’. In het ont­werp is onder meer de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men. Stich­ting Ele­men­Tree draagt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het ont­werp van dit groe­ne school­plein. “Er is bewust geko­zen voor de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’”, geeft Cor­s­ti­an van Buren van […]

Inte­graal ont­werp voor­waar­de voor goe­de groen­toe­pas­sin­gen

Doel van het onlangs gehou­den sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst was de ken­nis­kloof tus­sen de bouw- en de groen­sec­tor te door­bre­ken, en een vak­over­stij­gen­de bena­de­ring van groen­toe­pas­sin­gen in, op en aan gebou­wen te sti­mu­le­ren. Met ruim zeven­tig aan­we­zi­gen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onder­wijs en weten­schap een mooi gemêleer­de groep om hier­in een belang­rij­ke stap voor­waarts te […]

Nieu­we prijs­vraag voor ont­werp duur­za­me groe­ne speel­plek­ken van start

Zoals toen­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Ger­da Ver­burg tij­dens de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2009 al aan­kon­dig­de, er komt een nieu­we prijs­vraag voor “Duurzame groe­ne speel­plek­ken”. Het  betreft het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kwa­li­ta­tie­ve hoog­waar­di­ge, duur­za­me open­ba­re of semi-open­­ba­­re speel­plek, inclu­sief school­plei­nen of speel­ge­le­gen­heid voor instel­lin­gen voor kin­der­op­vang, BSO, instel­lin­gen voor jeug­di­ge gehan­di­cap­ten etc. De prijs­vraag […]