Berichten

De gemeente Utrecht gaat de groene strook langs het spoor in Overvecht tussen het station en fort Blauwkapel (Spoorzoompark) en de strook die de verbinding vormt tussen het Spoorzoompark en het park de Watertoren aanpakken.

Na een participatietraject met omwonenden, professionals en andere belanghebbenden heeft het college het voorlopig ontwerp onlangs vastgesteld. Het gebied wordt opener gemaakt en er worden meer paden aangelegd. Ook krijgt de strook meer de uitstraling van een park.

Ecologische verbinding versterkt
Daarnaast wordt de speelplek aan de Katharijn van Leemputdreef opgeknapt. De recreatieve en ecologische verbinding tussen de Vecht en het buitengebied wordt met dit plan ook versterkt. Naar verwachting start de gemeente eind van het jaar met de werkzaamheden. De herinrichting is een onderdeel van het gebiedsplan Spoorzone Vernieuwt en het meerjarengroenprogramma.

Bron:
Gemeente Utrecht

 

Het schoolplein van CBS De Zonnestraal in de Haagse wijk Ypenburg wordt op korte termijn ‘vergroend’. In het ontwerp is onder meer de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ opgenomen. Stichting ElemenTree draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van dit groene schoolplein.

“Er is bewust gekozen voor de Acer campestre ‘Huibers Elegant’”, geeft Corstian van Buren van de stichting ElemenTree aan. “Deze Acer is een zeer geschikte en aantrekkelijke boom voor op een groen schoolplein als het gaat om blad(kleur), bloemen, vruchten maar ook qua grootte. Daarnaast is hij zeer windbestendig, wat  absoluut nodig is op deze locatie”.

Weinig eisen
Op het schoolplein zal de boom geplaatst worden in een boomspiegel met een diameter van circa 2 meter. ‘Huibers Elegant’ stelt weinig eisen aan de standplaats en verharding.

Juiste boom op de juiste plek
Onlangs verscheen op het laanbomencongres op de Floriade het boek ‘De juiste boom op de juist plaats’ waar de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ in is opgenomen. In dit boek staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie geeft een beeld van de vele mogelijkheden die er zijn met laanbomen. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Downloaden
Download het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ » Acer campestre ‘Huibers Elegant’ is te vinden op pagina 17)

 

Doel van het onlangs gehouden symposium Groen, groener, groenst was de kenniskloof tussen de bouw- en de groensector te doorbreken, en een vakoverstijgende benadering van groentoepassingen in, op en aan gebouwen te stimuleren. Met ruim zeventig aanwezigen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onderwijs en wetenschap een mooi gemêleerde groep om hierin een belangrijke stap voorwaarts te zetten.

Atto Harsta, programmadirecteur van Bouwen met Groen en Glas (BGG), startte met een beknopt overzicht van de ontwikkeling van groen de afgelopen decennia. De aandacht voor groen en duurzaamheid volgt een golvende lijn. Momenteel zitten we in de derde piek. Groen is een hot item in veel sectoren; tegelijkertijd heeft de aandacht voor duurzaamheid en het cradle to cradle concept een vlucht genomen. Samenwerking met de natuur is op dit moment belangrijker dan ooit.
 
Groen ontwikkeld
Een belangrijke eerste stap is het vergaren en verspreiden van kennis over de meerwaarde van groen voor de leefomgeving is. Vanuit BGG is dit een belangrijk thema. Door de bouw- en groensector met elkaar te verbinden, en zo kennis te delen en te ontwikkelen, slaat het programma een brug voor succesvolle groentoepassingen in de gebouwde omgeving. Dit begint al bij het onderwijs: het programma is nauw betrokken bij het tot stand brengen van vakoverstijgende opleidingen, waarin de kennis van de bouw- en groensector wordt gecombineerd. Daarnaast zijn vanuit het programma verschillende onderzoeken naar de meerwaarde van groen en daglicht uitgevoerd.

Groen loont
Nu we steeds meer weten over het belang van groen en daglicht in de leef-, leer- en werkomgeving van mensen is het aan de verschillende vakdisciplines om met elkaar goede groen- en daglichttoepassingen in gebouwen te gaan verwezenlijken. Hiervoor is het belangrijk dat de groensector een omslag maakt in het denken over groen. Groen is niet langer alleen een product ter verfraaiing, maar groen heeft een belangrijke economische waarde. Groen draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen, en groen kan ook een duurzaam onderdeel vormen van het energetisch systeem van een gebouw.

Meer informatie
Alle genoemde onderzoeken en een uitgebreid verslag van het symposium leest u hier » 

Zoals toenmalig landbouwminister Gerda Verburg tijdens de prijsuitreiking van de Entente Florale 2009 al aankondigde, er komt een nieuwe prijsvraag voor “Duurzame groene speelplekken”. Het  betreft het ontwerpen en realiseren van een kwalitatieve hoogwaardige, duurzame openbare of semi-openbare speelplek, inclusief schoolpleinen of speelgelegenheid voor instellingen voor kinderopvang, BSO, instellingen voor jeugdige gehandicapten etc.

De prijsvraag wordt opnieuw georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland en ondersteund door het ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Plant Publicity Holland. De brochure met reglement en criteria is nu beschikbaar.
Het ingezonden ontwerp dient uiterlijk in 2012 daadwerkelijk gerealiseerd te zijn. Het inzenden van ontwerpen die vanaf 1 januari 2008 zijn gerealiseerd of momenteel worden uitgevoerd is eveneens toegestaan. De inzendtermijn sluit op 24 juni 2011.

Vrij spelen in het groen
De doelstelling van deze prijsvraag is het onder de aandacht brengen van het belang van vrij spelen in en met het groen en dan speciaal voor kinderen in de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar.

En daarbij het stimuleren van het verantwoord en creatief ontwerpen en aanleggen van duurzame groene speelplekken die zowel pedagogische als ecologische kwaliteit hebben en de kinderen aanspreken. De doelgroep wordt gevormd door allen die bij de inrichting van de openbare ruimte zijn betrokken.

Nog veel te weinig aandacht
Uitgangspunt  voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groen-  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. In deze editie wordt ook het spelen op een groen schoolplein en groene speelgelegenheid bij BSO en andere instellingen nadrukkelijk mee genomen

Jurering
De jurering vindt  eind juni plaats. Uit de inzendingen worden eerst een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt dan de uiteindelijke winnaar verkozen.
De uitslag wordt in oktober 2011 officieel bekendgemaakt. Alle genomineerde ontwerpen    worden gebundeld in een brochure.

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury bestaat uit:
Voorzitter is Leendert Koudstaal (directeur ElemenTree)
Vanuit het Kind
Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad), Sigrun Lobst (Speeldernis)
Aanleg/onderhoud/veiligheid
Ton van Dalen (Boomkwekerij Huverba BV)
Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
Rick Spalink (Repcon BV)
Gemeentelijke inbedding
Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
Daniel Mol (Bureau Mol Donkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

Informatie en aanmelden
De brochure met criteria en reglement kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Prijsvraag Groene Speelplekken, Entente Florale Nederland, per e-mail info@ententeflorale.nl of telefonisch 0172 236269

Brochure downloaden »