Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men in ont­werp groen school­plein

Het school­plein van CBS De Zon­ne­straal in de Haag­se wijk Ypen­burg wordt op kor­te ter­mijn ‘ver­groend’. In het ont­werp is onder meer de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men. Stich­ting Ele­men­Tree draagt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het ont­werp van dit groe­ne school­plein.

“Er is bewust geko­zen voor de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’”, geeft Cor­s­ti­an van Buren van de stich­ting Ele­men­Tree aan. “Deze Acer is een zeer geschik­te en aan­trek­ke­lij­ke boom voor op een groen school­plein als het gaat om blad(kleur), bloe­men, vruch­ten maar ook qua groot­te. Daar­naast is hij zeer wind­be­sten­dig, wat  abso­luut nodig is op deze loca­tie”.

Wei­nig eisen
Op het school­plein zal de boom geplaatst wor­den in een boom­spie­gel met een dia­me­ter van cir­ca 2 meter. ‘Hui­bers Ele­gant’ stelt wei­nig eisen aan de stand­plaats en ver­har­ding.

Juis­te boom op de juis­te plek
Onlangs ver­scheen op het laan­bo­men­con­gres op de Flo­ri­a­de het boek ‘De juis­te boom op de juist plaats’ waar de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ in is opge­no­men. In dit boek staat een selec­tie van 25 bomen van de in totaal 75 onder­zoch­te bomen. Deze selec­tie geeft een beeld van de vele moge­lijk­he­den die er zijn met laan­bo­men. Dit boek­werk levert samen met de web­si­te www.straatbomen.nl een bij­dra­ge aan de keu­ze van de juis­te boom op de juis­te plaats en daar­mee aan een groe­ne en gezon­de leef- en werk­om­ge­ving.

Down­lo­a­den
Down­load het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ » Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ is te vin­den op pagi­na 17)