Voor­lo­pig ont­werp Spoor­zoom­park in Utrecht vast­ge­steld

De gemeen­te Utrecht gaat de groe­ne strook langs het spoor in Over­vecht tus­sen het sta­ti­on en fort Blauw­ka­pel (Spoor­zoom­park) en de strook die de ver­bin­ding vormt tus­sen het Spoor­zoom­park en het park de Water­to­ren aan­pak­ken.

Na een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject met omwo­nen­den, pro­fes­si­o­nals en ande­re belang­heb­ben­den heeft het col­le­ge het voor­lo­pig ont­werp onlangs vast­ge­steld. Het gebied wordt ope­ner gemaakt en er wor­den meer paden aan­ge­legd. Ook krijgt de strook meer de uit­stra­ling van een park.

Eco­lo­gi­sche ver­bin­ding ver­sterkt
Daar­naast wordt de speel­plek aan de Kat­ha­rijn van Leem­put­dreef opge­knapt. De recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche ver­bin­ding tus­sen de Vecht en het bui­ten­ge­bied wordt met dit plan ook ver­sterkt. Naar ver­wach­ting start de gemeen­te eind van het jaar met de werk­zaam­he­den. De her­in­rich­ting is een onder­deel van het gebied­s­plan Spoor­zo­ne Ver­nieuwt en het meer­ja­ren­groen­pro­gram­ma.

Bron:
Gemeen­te Utrecht