Geno­mi­neer­den Natuur­prijs 2011 bekend

Uit de 50 ont­van­gen inzen­din­gen voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011 zijn 10 pro­jec­ten geko­zen die geno­mi­neerd zijn. Deze 10 pro­jec­ten maken kans op de Natuur­prijs van €10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-. De uit­rei­king van de Natuur­prijs 2011 is op don­der­dag 24 novem­ber 2011. De geno­mi­neer­de pro­jec­ten zijn (alfa­be­ti­sche volg­or­de): Advies­com­bi­na­tie Veen­wei­de­ge­bie­den (ACV) – […]

Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011

Tot 29 sep­tem­ber kun­nen Neder­land­se natuur­pro­jec­ten zich inschrij­ven voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011. Het the­ma is ‘Onder­ne­men met Natuur’. Met de inschrij­ving maken de pro­jec­ten kans op de Natuur­prijs 2011 van € 10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-. Zie voor meer infor­ma­tie de web­si­te van Nati­o­naal Groen­fonds »             […]

De Hout­dreef wint Natuur­prijs 2010

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2010 is dit jaar gewon­nen door Buurt­ver­e­ni­ging De Hout­dreef uit Vars­se­veld. De jury koos het pro­ject uit 89 inzen­din­gen. The­ma dit jaar was Futu­re Proof. De Hout­dreef ligt op een knoop­punt van groe­ne haar­va­ten en grenst aan de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur. Het moti­ve­ren, orga­ni­se­ren en sti­mu­le­ren van samen­wer­king tus­sen (jon­ge) gezin­nen in […]

Parknatuur.nl wint de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009 is dit jaar gewon­nen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekend­ge­maakt op de Ken­nis­dag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het pro­ject uit 150 inzen­din­gen. Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuws­brief waar­mee bezoe­kers en omwo­nen­den van stads­par­ken hun bele­ve­nis­sen in het park en ken­nis over de natuur delen. De eer­ste […]