De Hout­dreef wint Natuur­prijs 2010

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2010 is dit jaar gewon­nen door Buurt­ver­e­ni­ging De Hout­dreef uit Vars­se­veld. De jury koos het pro­ject uit 89 inzen­din­gen. The­ma dit jaar was Futu­re Proof. De Hout­dreef ligt op een knoop­punt van groe­ne haar­va­ten en grenst aan de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur. Het moti­ve­ren, orga­ni­se­ren en sti­mu­le­ren van samen­wer­king tus­sen (jon­ge) gezin­nen in de nieuw­bouw­wijk voor een aan­trek­ke­lijk groe­ne leef­om­ge­ving staat cen­traal in dit buurt­ini­ti­a­tief.

De samen­wer­king tus­sen exter­nen en de zelf­werk­zaam­heid van de gezin­nen zorgt ervoor dat ‘spelenderwijs’ kin­de­ren en ook hun ouders in aan­ra­king komen met een groe­ne omge­ving en zich daar sterk voor gaan maken. Men wil een meet­baar natuur­lij­ke wijk die als een stap­steen fun­geert tus­sen groe­nele­men­ten in het dorp en in het bui­ten­ge­bied.

Oor­deel jury
De jury was vrij­wel una­niem over de win­naar (5.000 euro) van de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs. Zij vin­den het een sym­pa­thiek en prak­tisch pro­ject met con­cre­te doe­len. Men heeft de regie in de eigen wijk, van bin­nen­uit en door mid­del van enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. Er wordt een goed uit­voer­baar plan neer­ge­zet, waar­bij de jeugd gemo­ti­veerd wordt mee te doen. Het pro­ject is toe­komst­be­sten­dig, laag­drem­pe­lig en men werkt aan een beter kli­maat, mede met het Kli­maat­feest.

Natuur­boer­de­rij De Vier­hui­zen
Op de twee­de plaats (3.000 euro) kwam Natuur­boer­de­rij De Vier­hui­zen (Zuid-Hol­land) van fami­lie Van Leeu­wen en de der­de plaats (2.000 euro) was weg­ge­legd voor Heem, brengt natuur dich­ter­bij van Ciran Neder­land.

Natuur­werk­dag
De Aan­moe­di­gings­prijs van 1.000 euro werd dit jaar uit­ge­reikt aan Natuur­werk­dag van Scou­ting en IKL Lim­burg.

Spe­ci­aal van­we­ge het the­ma werd dit jaar ook de Stu­den­ten­prijs uit­ge­reikt. De che­que van 1.000 euro ging naar Groe­ne ken­nis van streek­ei­gen gewas­sen van AOC Fries­land. Het AOC werd uit­ein­de­lijk ook geko­zen als win­naar van de Publieks­prijs van 1.000 euro. Het publiek van ‘Samen voor Natuur’ stem­de mas­saal op de leer­lin­gen van het AOC.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »