Berichten

Organisaties en vrijwilligersgroepen in Noord-Holland die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De provincie stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatiestelt in 2016 45.000 euro beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Samenwerkingsprojecten tussen groene en niet-groene organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie. Aanvragen kunnen van 1 tot en met 31 maart ingediend worden. De uitslag wordt uiterlijk 25 april bekend gemaakt.
Opvallende ideeën die vorig jaar een bijdrage kregen zijn: eetbare tuinen in Alkmaar, Amsterdam en Schoorl. Projecten die natuur met zorg en gezondheid combineren door bijvoorbeeld demente ouderen naar buiten te nemen of zorgcliënten onder begeleiding een recreatiegebied te helpen beheren. In Alkmaar werden groene daken door jongeren aangelegd en in Den Helder werd een groene route met scholieren en zorgorganisaties uitgezet. Ook natuureducatie kwam in een aantal projecten terug. Zo hielpen kinderen van basisscholen mee aan muizenonderzoek door braakballen van uilen te pluizen.
Dit soort projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Het fonds wil de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ook het beheer van natuurgebieden en het opleiden van vrijwilligers zijn voorbeelden. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te verbinden met partijen buiten de groene sector.
De samenwerkende terreinbeherende organisaties voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. Het gaat om het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.
Zie voor meer informatie de voorwaarden en het inschrijfformulier de site van Landschap Noord-Holland.
Bron: groeneruimte.nl

In opdracht van Rijkswaterstaat is de tweede week van januari gestart met de uitvoering van maatregelen voor natuurcompensatie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het verkeersknooppunt afgerond.

De bijbehorende natuurcompensatie, inrichting van 10 hectare natuur en landschap in het Dommeldal, wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst krijgen de waterdieren in de Dommel de kans zich te vestigen in nieuw aangelegde bochten, voordat een jaar later de beek verder wordt aangepakt.

Moeraszones
In de eerste fase van het project, van januari tot begin maart, wordt het terrein verlaagd voor de aanleg van vochtige tot natte schraalgraslanden en bossen. In totaal voert de aannemer circa 30.000 kubieke meter grond af. Ook krijgt de Dommel nieuwe bochten, zodat deze – als vanouds – weer door het landschap meandert. Langs de beek komen er moeraszones en een poel. Een recreatief pad op de noordoever maakt het natuurgebied straks toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Bodemslib verwijderen
In de tweede fase, uitvoering begin 2013, wordt het vervuilde bodemslib in de Dommel verwijderd en worden de ‘rechtlijnige’ beekdelen gedempt. Door deze herstelmaatregelen kunnen bijzondere vissoorten, zoals de beekprik, hier weer floreren.

Samenwerking
De natuurcompensatie op De Hogt wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door Dienst Landelijk Gebied. Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel en de omliggende gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven werken eraan mee. Adviesbureau De Meent begeleidt de uitvoering van het werk.

Bron:
Gemeente Eindhoven

De uitvoering van natuurcompensatie in ons land laat nog te wensen over, zo blijkt onder meer uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de VROM-Inspectie. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen met natuurcompensatie omgaan en welke ideeën Nederland daaraan kan ontlenen. Twee voor Nederland bruikbare praktijken die uit het onderzoek naar voren komen, zijn de experimenten met een compensatiebank in Duitsland en de instelling van een openbaar compensatiekadaster. Toepassing in Nederland zou de organisatie van de natuurcompensatie hier ten goede komen

Peelgemeenten die een bepaald bouwproject met nieuw ‘groen’ moeten compenseren, moeten dat ook in een andere gemeente in de regio kunnen. Dat schrijft de Reconstructiecommissie De Peel in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS). Nu is het nog zo dat een gemeente die een nieuwbouwproject realiseert, elders binnen de gemeentegrenzen nieuw groen moet aanplanten.