Noord-Hol­land­se sub­si­die voor sti­mu­le­ren vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en ‑edu­ca­tie

Orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen in Noord-Hol­­land die men­sen wil­len betrek­ken bij groen, kun­nen daar­voor een bij­dra­ge aan­vra­gen. De pro­vin­cie sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie­stelt in 2016 45.000 euro beschik­baar van­uit het fonds ‘Betrek­ken bij Groen’. Samen­wer­kings­pro­jec­ten tus­sen groe­ne en niet-groe­­ne orga­ni­sa­ties krij­gen voor­rang. Doel van het fonds is het sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk […]

Start uit­voe­ring natuur­com­pen­sa­tie in Eind­ho­ven

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat is de twee­de week van janu­a­ri gestart met de uit­voe­ring van maat­re­ge­len voor natuur­com­pen­sa­tie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het ver­keers­knoop­punt afge­rond. De bij­be­ho­ren­de natuur­com­pen­sa­tie, inrich­ting van 10 hec­ta­re natuur en land­schap in het Dom­mel­dal, wordt in twee fasen uit­ge­voerd. Eerst krij­gen de water­die­ren in de Dom­mel de […]

Natuur­com­pen­sa­tie in Neder­land kan pro­fi­te­ren van bui­ten­land­se voor­beel­den

De uit­voe­ring van natuur­com­pen­sa­tie in ons land laat nog te wen­sen over, zo blijkt onder meer uit rap­por­ten van de Alge­me­ne Reken­ka­mer en de VROM-Inspec­­tie. Het LEI (onder­deel van Wage­nin­gen UR) onder­zocht in opdracht van het minis­te­rie van LNV hoe ande­re lan­den met natuur­com­pen­sa­tie omgaan en wel­ke ideeën Neder­land daar­aan kan ont­le­nen. Twee voor Neder­land […]

‘Natuur­com­pen­sa­tie straks ook elders’

Peel­ge­meen­ten die een bepaald bouw­pro­ject met nieuw ‘groen’ moe­ten com­pen­se­ren, moe­ten dat ook in een ande­re gemeen­te in de regio kun­nen. Dat schrijft de Recon­struc­tie­com­mis­sie De Peel in een brief aan Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS). Nu is het nog zo dat een gemeen­te die een nieuw­bouw­pro­ject rea­li­seert, elders bin­nen de gemeen­te­gren­zen nieuw groen moet aan­plan­ten.