Natuur­com­pen­sa­tie in Neder­land kan pro­fi­te­ren van bui­ten­land­se voor­beel­den

De uit­voe­ring van natuur­com­pen­sa­tie in ons land laat nog te wen­sen over, zo blijkt onder meer uit rap­por­ten van de Alge­me­ne Reken­ka­mer en de VROM-Inspec­tie. Het LEI (onder­deel van Wage­nin­gen UR) onder­zocht in opdracht van het minis­te­rie van LNV hoe ande­re lan­den met natuur­com­pen­sa­tie omgaan en wel­ke ideeën Neder­land daar­aan kan ont­le­nen. Twee voor Neder­land bruik­ba­re prak­tij­ken die uit het onder­zoek naar voren komen, zijn de expe­ri­men­ten met een com­pen­sa­tie­bank in Duits­land en de instel­ling van een open­baar com­pen­sa­tie­ka­das­ter. Toe­pas­sing in Neder­land zou de orga­ni­sa­tie van de natuur­com­pen­sa­tie hier ten goe­de komen