Natuurcompensatie in Nederland kan profiteren van buitenlandse voorbeelden

De uitvoering van natuurcompensatie in ons land laat nog te wensen over, zo blijkt onder meer uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de VROM-Inspectie. Het LEI (onderdeel van Wageningen UR) onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV hoe andere landen met natuurcompensatie omgaan en welke ideeën Nederland daaraan kan ontlenen. Twee voor Nederland bruikbare praktijken die uit het onderzoek naar voren komen, zijn de experimenten met een compensatiebank in Duitsland en de instelling van een openbaar compensatiekadaster. Toepassing in Nederland zou de organisatie van de natuurcompensatie hier ten goede komen