Insec­ten moe­ten bewo­ners dich­ter bij natuur bren­gen

Op het dak van het Bel­gi­sche gemeen­te­huis in Molen­beek staan sinds gis­te­ren bij­en­kor­ven met plaats voor 200.000 bij­en. In juni krij­gen de buurt­be­wo­ners hun honing cadeau. Tege­lijk wor­den er 350 bomen geplant. De bewo­ners van Molen­beek komen te wei­nig in aan­ra­king met de natuur, vindt de sche­pen van Leef­mi­li­eu Jan Gypers (Open VLD). Daar­om hul­dig­de […]

Twee­de Kamer: school­plei­nen moe­ten groe­ner

De groe­ne meta­mor­fo­se van speel­tui­nen en school­plei­nen in Neder­land is een stap dich­ter­bij geko­men. Een Kamer­meer­der­heid steun­de gis­te­ren de motie die de Par­tij voor de Die­ren daar­voor had inge­diend. Ouwe­hand wees de minis­ter van VWS er eer­der op dat een groe­ne leef­om­ge­ving van groot belang is voor de gezond­heid en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. De minis­ter […]

Leid­se sin­gels moe­ten lang­ste park van Neder­land wor­den

Lei­den wil van de Leid­se sin­gels het lang­ste park van Neder­land maken. Met een aan­tal aan­pas­sin­gen kan van de 6 km sin­gels een groe­ne ring rond de bin­nen­stad wor­den gemaakt. Het lang­ste (binnenstads)park van Neder­land moet meer toe­ris­ten naar Lei­den trek­ken en zal de leef­om­ge­ving van de Lei­de­na­ren ver­be­te­ren. De Leid­se sin­gels zijn uniek omdat […]

De Voge­laar­wij­ken moe­ten groe­ner wor­den

Voor groen in de Voge­laar­wij­ken is 7,8 mil­joen euro vrij gemaakt. Der­tien ste­den heb­ben in een con­ve­nant vast­ge­legd aan wel­ke con­cre­te pro­jec­ten ze het geld de komen­de jaren beste­den. De con­ve­nan­ten wor­den van­daag, don­der­dag 5 febru­a­ri, onder­te­kend door minis­ter Ger­da Ver­burg (Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit) en de ver­ant­woor­de­lij­ke wet­hou­ders van de ste­den die een bij­dra­ge […]