West-Vlaan­de­ren plant 15.000 nieu­we bomen in de maand maar

Met de len­te in zicht is het start­schot gege­ven voor een groot­scha­li­ge boom­plantac­tie in de pro­vin­cie West-Vlaan­­de­­ren. Over de hele maand ver­spreid zijn er in deze pro­vin­cie 15 plantac­ties, goed voor 150.000 nieu­we bomen. De pro­vin­cie werkt voor het ini­ti­a­tief samen met de ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren. Die heeft zich­zelf vier jaar de tijd […]

Groen is geen kos­ten­post, maar levert opAan­dacht voor de lan­ge ter­mijn is essen­ti­eel

Goed­ko­per onder­houd, kos­ten­be­spa­ring en de waar­den van groen. Op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te ston­den die begrip­pen cen­traal in de lezin­gen van Jeroen Glis­se­naar (park­be­heer, Arn­hem), Frits Ruy­ten (Inte­gra­lis PP, Heel­sum) en Mar­ga­reth Hop (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving, Lis­se. Dat bespa­ring in tij­den van financiële krap­te erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

Groen in de stad is meer dan alleen maar mooi

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zui­vert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooi­er, zorgt voor water­ber­ging en het ziet er mooi­er uit. Er is één voor­be­houd: het ste­de­lijk groen moet met zorg en vak­man­schap zijn aan­ge­legd en vraagt om des­kun­dig onder­houd. Suc­ces­vol­le toe­pas­sing resul­teert in een […]

Noem het maar gewoon medi­cijn

In dit ver­ken­nen­de onder­zoek, in het kader van het NIDO pro­gram­ma “Landbouw en groen voor een gezon­de samen­le­ving” is een onder­zoek uit­ge­voerd naar de bete­ke­nis van wijk­tui­nen voor het fysie­ke, gees­te­lij­ke en soci­a­le wel­be­vin­den van de gebrui­kers. De vrij­wil­li­gers blij­ken veel waar­de te hech­ten aan de soci­a­le en edu­ca­tie­ve bete­ke­nis. Men­sen ont­moe­ten, met hen samen­wer­ken […]