Noem het maar gewoon medi­cijn

In dit ver­ken­nen­de onder­zoek, in het kader van het NIDO pro­gram­ma “Landbouw en groen voor een gezon­de samen­le­ving” is een onder­zoek uit­ge­voerd naar de bete­ke­nis van wijk­tui­nen voor het fysie­ke, gees­te­lij­ke en soci­a­le wel­be­vin­den van de gebrui­kers. De vrij­wil­li­gers blij­ken veel waar­de te hech­ten aan de soci­a­le en edu­ca­tie­ve bete­ke­nis. Men­sen ont­moe­ten, met hen samen­wer­ken en hen din­gen leren zijn hoog­ge­waar­deer­de aspec­ten. De men­ta­le bete­ke­nis van het wer­ken in de tuin, het belang voor de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en het spi­ri­tu­e­le ele­ment spe­len in de bele­ving van de gebrui­kers een gro­te rol Het groot­ste deel van deze infor­man­ten heeft een ziek­te­ge­schie­de­nis. Voor hen draagt de wijk­tuin bij aan het her­stel van ziek­te en aan de ziek­te­pre­ven­tie. Om de bete­ke­nis en posi­tie van de werk­tui­nen te ver­ster­ken plei­ten de auteurs voor een samen­wer­king aan te gaan met zorg- en wel­zijns­in­stell­lin­gen, zodat wijk­tui­nen aan meer doel­groe­pen een pas­sen­de werk­plek kun­nen bie­den.