Henk Raaij­ma­kers over de mis­sie van De Groe­ne Stad

‘Onze kracht is dat we ken­nis weten toe te pas­sen in de prak­tijk!’ We spre­ken met Henk Raaij­ma­kers, bestuurs­lid van De Groe­ne Stad over het werk van de stich­ting. Raaij­ma­kers is een ech­te prak­tijk­man die naast het werk in zijn bedrijf, veel ide­ëel en bestuur­lijk werk doet. Zijn bedrijf — kwe­ke­rij ‘De Oude Aa’ — […]

Groe­ne Stad filo­so­fie slaat ook aan in Chi­na

Vori­ge maand bracht Henk Raaij­ma­kers, LTO- en tevens iVer­­de-bestuurs­­lid, een bezoek aan de Chi­ne­se ste­den Nan­jing en Shang­hai. Hij was daar op uit­no­di­ging van enke­le gro­te Chi­ne­se orga­ni­sa­ties die zich bezig­hou­den met land­schaps­ar­chi­tec­tuur en groe­ne ste­de­lij­ke ver­nieu­wing. Aan de hand van enke­le pre­sen­ta­ties heeft Raaij­ma­kers de Neder­land­se aan­pak bin­nen het kader van de Groe­ne Stad […]

Vier groe­ne vra­gen aan … Henk Raaij­ma­kers

Henk Raaij­ma­kers Voor­zit­ter van de LTO vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Twaalf jaar gele­den, tij­dens de Flo­ri­a­de, is De Groe­ne Stad geïn­tro­du­ceerd. Er is sinds­dien een hoop ver­an­derd, zo is onder ande­re het Pro­duct­schap Tuin­bouw opge­he­ven. Het ‘merk’ dat we […]

Toe­komst­be­sten­dig open­baar groen cen­traal op Inno­va­tie­dag Bomen voor de toe­komst

Op don­der­dag 11 sep­tem­ber orga­ni­seert DLV Plant in samen­wer­king met het Prak­tij­knet­werk Duur­za­me aan­pak van ziek­ten, pla­gen en onkrui­den en ZLTO de inno­va­tie­dag ‘Bomen voor de toe­komst’ bij boom­kwe­ke­rij Ebben BV in Cuijk. De dag is bedoeld voor ieder­een die actief is in de groen­ke­ten en staat in het teken van een duur­za­me toe­komst van […]