Ats­ma loopt warm voor natuur­lij­ke aan­pak water­over­last

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) is enthou­si­ast over de natuur­lij­ke aan­pak van water­over­last. Het sys­teem werkt vol­gens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze com­bi­na­tie van water­vei­lig­heid, natuur, recre­a­tie en land­bouw laat liggen’’, zei Ats­ma maan­dag aan het ein­de van een werk­be­zoek aan De Onlan­den.  Dit natuur­ge­bied, onder de rook van de […]

Rot­ter­dam loopt zater­dag warm voor meer groen

Op zater­dag 24 sep­tem­ber lopen de deel­ne­mers aan de Groe­ne Loper in Rot­ter­dam langs ruim 60 groe­ne hot­s­pots. De Groe­ne Loper is de ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam.  Rot­ter­dam mag best nog groe­ner wor­den en om dat te bewerk­stel­lin­gen, heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers Gud­run Feld­kamp en Plant Publi­ci­ty Hol­land een groe­ne wan­del­tocht opge­zet. Ieder­een […]

Rot­ter­dam loopt warm voor meer groen in de stad

Wat wordt de mooi­ste groe­ne plek van Rot­ter­dam? Drie plek­ken din­gen mee voor het Groe­ne Doel 2011. De ver­kie­zing voor het groe­ne doel waar­voor de deel­ne­mers aan de Groe­ne Loper 010 op 24 sep­tem­ber warm lopen, is gestart. Deel­ne­mers kun­nen aan­ge­ven op wel­ke loca­tie zij meer groen wil­len zien. De Groe­ne Loper 010 is een […]

Den Haag loopt ach­ter­stand her­plant bomen ver­der in

In janu­a­ri 2009 is gestart met het Aan­vals­plan Bomen, waar­bij 4.400 extra bomen wor­den geplant in Den Haag. Tot nu toe heb­ben 2.099 bomen hun plek in de stad gekre­gen. Om dit te vie­ren plant wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) samen met gemeen­te­raads­le­den op maan­dag 1 maart 2010 de 2.100e boom aan de Otter­ra­de in stads­deel […]