Rot­ter­dam loopt zater­dag warm voor meer groen

Op zater­dag 24 sep­tem­ber lopen de deel­ne­mers aan de Groe­ne Loper in Rot­ter­dam langs ruim 60 groe­ne hot­s­pots. De Groe­ne Loper is de ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam.  Rot­ter­dam mag best nog groe­ner wor­den en om dat te bewerk­stel­lin­gen, heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers Gud­run Feld­kamp en Plant Publi­ci­ty Hol­land een groe­ne wan­del­tocht opge­zet.

Ieder­een die mee­doet aan de Groe­ne Loper wordt gevraagd 5 euro te done­ren. De opbrengst hier­van komt ten goe­de aan nieu­we groe­ne pro­jec­ten in de stad. Drie groe­ne doe­len zijn daar voor geno­mi­neerd:

Wollefoppengroen&Co in Zeven­kamp
Bewo­ners­tuin De Nieu­we Buren in Span­gen
Klein­pol­der­ka­de in Over­schie

Bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb van Rot­ter­dam zal zater­dag­och­tend de Groe­ne Loper ope­nen.

 

Lees meer over de Groe­ne Loper in

Alge­me­ne infor­ma­tie
Web­si­te Groe­ne Loper 010 »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.