Ats­ma loopt warm voor natuur­lij­ke aan­pak water­over­last

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) is enthou­si­ast over de natuur­lij­ke aan­pak van water­over­last. Het sys­teem werkt vol­gens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze com­bi­na­tie van water­vei­lig­heid, natuur, recre­a­tie en land­bouw laat liggen’’, zei Ats­ma maan­dag aan het ein­de van een werk­be­zoek aan De Onlan­den.  Dit natuur­ge­bied, onder de rook van de stad Gro­nin­gen, werd begin dit jaar voor het eerst inge­zet als water­ber­ging  toen het noor­den kamp­te met hoog­wa­ter.

Met een inves­te­ring van 1,1 mil­joen euro droeg het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, bij aan de aan­leg van De Onlan­den, die in totaal 41 mil­joen euro kost­te. Het gebied is de groot­ste kli­maat­buf­fer (2000 hec­ta­re) van Neder­land, tot stand gebracht door onder ande­re Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer, het water­schap Noor­der­zijl­vest, en over­he­den zoals de pro­vin­cie Dren­the.

Natuur als bond­ge­noot
Teo Wams, direc­teur natuur­be­heer van Natuur­mo­nu­men­ten, rea­geer­de blij op Ats­ma.  “Wij wil­den laten zien dat deze aan­pak, natuur als bond­ge­noot van de mens, werkt en dure tech­ni­sche maat­re­ge­len zoals dij­ken en slui­zen over­bo­dig maakt.” Je kunt daar­mee, in een eco­no­misch moei­lij­ke tijd, geld uit­spa­ren, bena­druk­te Wams die tevens voor­zit­ter is van de Coa­li­tie Natuur­lij­ke Kli­maat­buf­fers waar­in Natuur­mo­nu­men­ten en Staats­bos­be­heer samen­wer­ken met ARK Natuur­ont­wik­ke­ling, De 12Landschappen, Vogel­be­scher­ming Neder­land, Wad­den­ver­e­ni­ging en het Wereld Natuur Fonds.

Nieu­we kli­maat­buf­fer­pro­jec­ten
Ats­ma spoor­de de coa­li­tie aan met nieu­we kli­maat­buf­fer­pro­jec­ten te komen voor het laag­ge­le­gen wes­ten van Neder­land. De ver­dro­ging met alle risico’s van dien voor dij­ken, de ver­zil­ting en het nij­pen­de water­te­kort vra­gen daar wat hem betreft om een soort­ge­lij­ke aan­pak als in De Onlan­den.

Blau­we goud
De Onlan­den werd ver­sneld aan­ge­legd na de water­over­last in 1998 toen Gro­nin­gen geen dro­ge voe­ten hield. Een gou­den greep, con­clu­deer­de maan­dag pro­ject­lei­der Gerard Zee­mans van Noor­der­zijl­vest. Het blau­we goud, in de woor­den van Drents gede­pu­teer­de Rein Mun­niks­ma. En niet mil­li­me­te­ren, aldus Hen­drik Oos­ter­veld van de bestuurs­com­mis­sie De Onlan­den over de open samen­wer­king en het onder­lin­ge ver­trou­wen tus­sen de samen­wer­ken­de par­tij­en.