Rot­ter­dam loopt warm voor meer groen in de stad

Wat wordt de mooi­ste groe­ne plek van Rot­ter­dam? Drie plek­ken din­gen mee voor het Groe­ne Doel 2011. De ver­kie­zing voor het groe­ne doel waar­voor de deel­ne­mers aan de Groe­ne Loper 010 op 24 sep­tem­ber warm lopen, is gestart.
Deel­ne­mers kun­nen aan­ge­ven op wel­ke loca­tie zij meer groen wil­len zien.

De Groe­ne Loper 010 is een ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam. Ieder­een die mee­loopt wordt gevraagd zich in te schrij­ven en met deze bij­dra­ge wordt meer groen in de stad gere­a­li­seerd.

 

 

 

 

 

 

Er zijn drie plek­ken geno­mi­neerd waar men­sen op kun­nen stem­men. Via de site www.groeneloper010.nl kan men kie­zen op:

Wat is de Groe­ne Loper 010?
De Groe­ne Loper 010, die op zater­dag 24 sep­tem­ber wordt gehou­den, is een ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van de stad. Van Zeven­kamp tot de Tuin aan de Maas loopt de rou­te bij­na hele­maal door het groen. Over­al zijn men­sen met elkaar aan de slag in stads­land­bouw­pro­jec­ten, natuur­ge­bie­den, volks­tui­nen, op groe­ne daken en groe­ne school­plei­nen. Ieder­een die mee­doet aan de Groe­ne Loper 010 wordt gevraagd zich in te schrij­ven en zo met een klei­ne bij­dra­ge aan nieuw groen in de stad bij te dra­gen. De deel­ne­mers wan­de­len der­tig kilo­me­ter, maar voor wie min­der ver wil lopen,  zijn er slen­ter­rou­tes langs groe­ne hot­s­pots waar over­al acti­vi­tei­ten plaats­vin­den.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De Groe­ne Loper 010 is een ini­ti­a­tief vanPlant Publi­ci­ty Hol­land en Gud­run Feld­kamp en  wordt moge­lijk gemaakt door Stich­ting Volks­kracht, Ves­tia Noord, Rabo­bank, Woon­stad Rot­ter­dam, Plant Publi­ci­ty Hol­land en Nota­ris­kan­toor Van Spreeu­wel.

Voor meer infor­ma­tie:

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.