Plant en gedrag

Groe­ne school­plei­nen nodi­gen uit tot bui­ten spe­len en dra­gen bij aan een beter soci­aal kli­maat.

Een groen uit­zicht

Uit­zicht op groen, bin­nen en bui­ten, heeft een stress­re­du­ce­ren­de wer­king en ver­be­tert het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen.

Plan­ten tegen dro­ge lucht

De ver­dam­ping door plan­ten in een gebouw leidt tot min­der dro­ge lucht: min­der hoofd­pijn en bete­re con­cen­tra­tie.

Groen tegen hit­te

Bui­ten­groen ver­min­dert in de zomer hit­te in en rond­om de school: min­der hit­te­stress en min­der arti­fi­ci­ë­le koe­ling nodig.

Groen in de klas zui­vert de lucht

Groen in de klas zui­vert de lucht en ver­min­dert con­cen­tra­ties CO2 en vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen: fris­ser en gezon­der.

Plan­ten in de stu­die­ruim­te

Stu­den­ten geven de voor­keur aan groe­ne stu­die­ruim­tes boven stan­daard stu­die­ruim­tes en stu­die­ruim­tes met een gekleur­de pos­ter.

Plan­ten in de col­le­ge­zaal

Stu­den­ten ont­hou­den meer van een col­le­ge wan­neer er natuur­lij­ke aspec­ten in de col­le­ge­zaal aan­we­zig zijn.

School­tui­nen voor meer bewe­ging

Op acht basis­scho­len in New York resul­teer­de de inte­gra­tie van school­tui­nen in het les­pro­gram­ma in toe­na­me van licha­me­lij­ke acti­vi­teit en ver­min­de­ring van zit­tend gedrag.